ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้งรั้วที่ว่าการอำเภอรัษฎา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้งรั้วที่ว่าการอำเภอรัษฎา วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้งรั้วที่ว่าการอำเภอรัษฎา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบัว - ถ้ำพระพุทธ หมู่ที่3,6 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจร แบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายหนองบัว - ถ้ำพระพุทธ หมู่ที่ 3,6 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นไทร - หนองกก หมู่ที่ 2,7 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฉลองกรุง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นไทร - หนองครก หมู่ที่2,7 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจร แบบพาราแอสฟิลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหนองบัว - ถ้ำพระพุทธ หมู่ที่3,6 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนหนองยาง - บ้า่นลำช้าง หมู่ที่2 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าเขา หมู่ที่3 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นไทร - หนองครก หมู่ที่2,7 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจร แบบพาราเอสฟัลท์ติดคอนกรีต ถนนสายหนองบัว - ถ้ำพระพุทธ หมู่ที่3,6 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวัธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฉลองกรุง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวัธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขา หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนหนองยาง- บ้านลำช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการสร้างฝายน้ำล้นพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฉลองกรุง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงพื้นผิวจราจร แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหนองบัว - ถ้ำพระพุทธ หมูที่3,6 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นไทร - หนองกก หมู่ที่ 2 , 7 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ราคากลางรายการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมอำเภอรัษฎา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมอำเภอรัษฎา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมอำเภอรัษฎา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมอำเภอรัษฎา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด