ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2558
(9 ราย)
8 (89%) 1 (11%) 0 (0%)
พ.ศ. 2559
(7 ราย)
1 (14%) 5 (71%) 1 (14%)
พ.ศ. 2560
(48 ราย)
40 (83%) 8 (17%) 0 (0%)
พ.ศ. 2561
(13 ราย)
13 (100%) 0 (0%) 0 (0%)