ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2558
(19 ราย)
17 (89%) 1 (5%) 1 (5%)
พ.ศ. 2559
(41 ราย)
29 (71%) 9 (22%) 3 (7%)
พ.ศ. 2560
(55 ราย)
38 (69%) 14 (25%) 3 (5%)
พ.ศ. 2561
(24 ราย)
21 (88%) 2 (8%) 1 (4%)