ข่าวประชาสัมพันธ์
E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย หลักสูตร "ศึกษาดูงานนอกสถานที่" ณ อำเภอภูหลวง และอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ส.ป.ก.หนองคาย โดยนายเชาว์ คชกาสร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้นางสาวธัญรัศมิ์ บัวระภา นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย อ่านต่อ ...
โครงการส่งเสริมครัวเรือนเกษตรอินทรีย์ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562
ในวันที่ 21-24 กันยายน 2562 นายเชาว์ คชกาสร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวธัญรัศมิ์ บัวระภา นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการออกปฏิบัติงานอบรมโครงการส่งเสริมครัวเรือนเกษตรอินทรีย์ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านต่อ ...
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปี ณ ศูนย์ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
โครงการส่งเสริมวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562
ในวันที่ 12-13 กันยายน 2562 นายเชาว์ คชกาสร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวธัญรัศมิ์ บัวระภา นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ออกปฏิบัติงานมอบปัจจัยการผลิต และวัสดุการเกษตร ตามโครงการวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด