ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 สำนักงานคลังเขต 4 ได้เข้าร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ราชการของสำนักงานคลังเขต 4 ณ โรงเรียนเชียงเพ็ง
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558
วันที่ 11 มิถุนายน 2558 บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการ สังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานีได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของสำนักงานคลังเขต 4
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558
วันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เสนองานวิจัยและบรรยาย ให้ความรู้ตามที่ได้จัดทำ"โครงการพัฒนาระบบและการเสริมสร้าง ความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558
... อ่านทั้งหมด