ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2562
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562
1.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 3.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 4.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 5.มาตรการป้องกันการรับสินบน 6.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 7.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ อ่านต่อ ...
ประกาศสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย เรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อม
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย เรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อม (GREEN OFFICE) อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อ หรือสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดแสดงไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อ่านต่อ ...
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด