ข่าวประชาสัมพันธ์
สื่อออนไลน์ : E-learning บนเว็บไซต์
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สื่อออนไลน์ : E-learning บนเว็บไซต์ โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 6 บทเรียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.oic.go.th สื่อออนไลน์ : E-learning เชื่อมโยง ...
คู่มือการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบาย "ตลาดนำการผลิต" ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
คู่มือการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบาย "ตลาดนำการผลิต" ปีงบประมาณ 2563 เชื่อมโยง ...
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2562
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562
1.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 3.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 4.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 5.มาตรการป้องกันการรับสินบน 6.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 7.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ อ่านต่อ ...
ประกาศสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย เรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อม
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย เรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อม (GREEN OFFICE) อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
... อ่านทั้งหมด