ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ อ.ส.พ. ร่วมกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทส. จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เจ้าหน้าที่ อ.ส.พ. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทส. พร้อมด้วยศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในสังกัด ทส. จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ่านต่อ ...
อ.ส.พ. ร่วมกับ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทส. และพร้อมด้วยศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในสังกัด ทส. ร่วมศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
อ.ส.พ. ร่วมกับ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทส. และพร้อมด้วยศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในสังกัด ทส. ร่วมศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนางานด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเข้าสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น โดยคณะผู้แทนศูนย์ข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แจ้งวัฒนะ อ่านต่อ ...
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นางภัคพิชา จันทรศิริ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งมีพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์เข้าร่วมกว่า 80 คน อ่านต่อ ...
ขอเชิญพนักงานและลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา “เรื่อง ความรู้ใน พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” ประจำปี 2562
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ขอเชิญพนักงานและลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา “เรื่อง ความรู้ใน พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” ประจำปี 2562 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ.เชียงใหม่ เวลา 8.30 น. – 16.30 น.
คณะเจ้าหน้าที่ อ.ส.พ. เข้าเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการโดดเด่น ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา คณะเจ้าหน้าที่ อ.ส.พ. เข้าเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการโดดเด่น ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ศูนย์ราชการ จังหวัดนนทบุรี เพื่อศึกษาการจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่่น และเยี่ยมชมการดำเนินงานภายในศูนย์ฯ ในการนี้มี นางสาวพงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ให้การต้อนรับ อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด