ข่าวประชาสัมพันธ์
นำเสนอต้นแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยพืช
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 คณะอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ได้รับรางวัลในงาน Make Mind by Heart ปั้นหัวใจด้วยฝีมือ Creative Market ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ นำผลงานต้นแบบ บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยพืชสกุลมหาหงส์ เสนอให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์พิจารณา พร้อมทั้ง เยี่ยมชมแปลงทดสอบเขตกรรมและขยายพันธุ์มหาหงส์ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช รวมทั้งขั้นตอนการสกัดกลิ่นจากดอกไม้ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางรัชชุพร สุขสถาน ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ และ นางจิดาภา ระวีวรรณ หัวหน้าส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิสาหกิจชุมชน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับและรับมอบผลงานต้นแบบบรรจุภัณฑ์ เชื่อมโยง ...
อ.ส.พ. อบรม "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการปลูกฝังฐานความคิด
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นายภราดร หอมแย้ม รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการปลูกฝังฐานความคิด การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม" ประจำปี 2560 ให้แก่บุคลากร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมี นายศิรพงศ์ จิตจิรวัฒน์ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เชื่อมโยง ...
อ.ส.พ.ร่วมแถลงข่าววันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2560
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็น ปลุกพลังคนไทยให้ความสำคัญกับธรรมชาติ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก Connecting People to Nature : I’ m With Nature “ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ” โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 301 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ เชื่อมโยง ...
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม2560 กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นำเยาวชนในโครงการกิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี เจ้าหน้าที่ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำชมสวนฯ เชื่อมโยง ...
บวชป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับชุมชนบ้านกองแหะจัดกิจกรรม“บวชป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน” โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมและ ชุมชนท้องถิ่น สู่การอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชอันล้ำค่าของประเทศ โดยมี นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ป่าชุมชนบ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด