ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ราชการสะดวก สป.ทส. เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจศูนย์ราชการสะวด (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เพื่อให้การดำเนินการสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกของหน่วยงานในสังกัด ทส. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินการประเมินของการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกในปี พ.ศ. 2563 โดยส่วนราชการ รัฐวิสากิจ องค์การมหาชน และจังหวัด สามารถสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (http://180.180.244.31/gecc/) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 อ่านต่อ ...
องค์การสวนพฤกษศาสตร์เข้ารับฟังหลักเกณฑ์การประเมินของการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกในปี พ.ศ. 2563
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เพื่อให้การดำเนินการสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกของหน่วยงานในสังกัด ทส. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้เข้าร่วมฟังการหลักเกณฑ์การประเมินของการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกในปี พ.ศ. 2563 โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสากิจ องค์การมหาชน และจังหวัด ต่างๆ เข้าร่วมโดยหน่วยงานต่างๆสามารถสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (http://180.180.244.31/gecc/) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ปี 2561 - 2562
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562
สป.ทส. เข้าร่วมเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ปี 2561 - 2562 เพื่อผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบงานด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของทุกหน่วยงานได้รับทราบนโยบายและผลการดำเนินงานรวมถึงประเด็นที่หน้าสนใจเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และเพื่อประกาศเกีรยติคุณแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ได้บังเกิดผลดียิ่งประที่ประจักษ์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ ...
อ.ส.พ.เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการร่วม ทส.
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ศูนย์บริการร่วม ทส. ขอคำปรึกษาและคำแนะเพิ่มช่องทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากงานวิจัยพืชมหาหงส์และ Highland And The Sea เพื่อให้สร้างการับรู้และประชาสัมพ์พันธกิจขององค์การสวนพฤกษาศาตร์
เจ้าหน้าที่ อ.ส.พ. ร่วมกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทส. จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เจ้าหน้าที่ อ.ส.พ. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทส. พร้อมด้วยศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในสังกัด ทส. จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด