ข่าวประชาสัมพันธ์
อ.ส.พ. ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกับงานบริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 101 อาคารกรมควบคุมมลพิษ
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกับงานบริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 101 อาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ และเร่งผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานในสังกัด ทส. เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ส่งเสริมสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของภาคประชาชนและเอกชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลด้านความโปร่งใสในภาพรวมของทั้งองค์กร เชื่อมโยง ...
อ.ส.พ. ถวายใบโพธิ์ทองเป็นพระราชกุศล
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ได้จัดแห่ขบวนถวายใบโพธิ์ทองที่ได้รับประดับทำบุญจากนักท่องเที่ยว เมื่อในงาน Botanic festival 2017 นำไปถวายเพื่อหล่อพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดแม่แมะ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมถวายใบโพธิ์ทองประดับทำบุญอย่างพร้อมเพรียงกัน เชื่อมโยง ...
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ในตำแหน่ง นิติกร ระดับ ๖ จำนวน ๑ อัตรา
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
อ.ส.พ. จัดสัมมนาอบรมด้านการบริหารจัดการภายในสำหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560
วันที่ 2 มีนาคม 2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) จัดการสัมมนาอบรมด้านการบริหารจัดการภายในสำหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง เพื่อปรับปรุงการทำงานและเป็นแนวทางการจัดการความเสี่ยง โดยมี นางจิราพร คูสุวรรณ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ ณ อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เชื่อมโยง ...
อ.ส.พ.จัดอบรมป้องกันและควบคุมไฟป่า
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและควบคุมไฟป่า ให้แก่บุคลากรสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จำนวน 30 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด