ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ตรวจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ อ.ส.พ.
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายอดิศร นุชดำรงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) โดยมี นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.พ. ให้การต้อนรับและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน โอกาสนี้ เข้าชมการอนุรักษ์พรรณไม้ ณ กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ และCanopy Walks เส้นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ ...
อ.ส.พ. เข้ัาเยี่ยมชมศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ฯ ต่อไป
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์และสำรวจความพึงพอใจบริเวณเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์สิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สำหรับประชาชน บริเวณเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อสร้างการรับรู้ และส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ ประชาชนสามารถร่วมตรวจสอบการทำงานของรัฐ ทำให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และทดสอบความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561
เมื่ิอวันที่ 27 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และทดสอบความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" โดยมีวิทยากรจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางภัคพิชา จันทรศิริ) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ให้สามารถบริการข้อมูลข่าวสารตลอดจนทดสอบความรู้ และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง พร้อมนี้ ได้จัดการทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว อ่านต่อ ...
คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกระทรวงฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การสวนพฤกษศาสตร์
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกระทรวงฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ผ่านระบบ VDO CALL เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และทำการประเมิณตามหลักเกณฑ์การประเมิณศูนย์ข้อมุลข่าวสารของราชการที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกำหนด อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด