ข่าวประชาสัมพันธ์
กฟฉ.2 จัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมและค่านิยม สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน Soft Control ประจำปี 2565
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายพีระพล ปูรณะโชติ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมและค่านิยม สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน Soft Control ประจำปี 2565 มีนายเสกสรร สมมาตร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยาย การส่งเสริมธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและมาตรฐานทางจริยธรรม การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น มีผู้บริหาร และพนักงาน เข้ารับการอบรมฯ ณ ห้องประชุมตักสิลาคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม การจัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ในครั้งนี้ จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อการส่งเสริมธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและมาตรฐานทางจริยธรรม การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้เป็นไปตามการดำเนินงานของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) และบรรลุวัตถุประสงค์การต่อต้านการทุจริตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กฟฉ.2 ร่วมเวิร์คช็อป กฟภ.โปร่งใสอย่างยั่งยืน ปี 2565
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565
วันที่ 21 เมษายน 2565 คณะทำงานที่รับผิดชอบการจัดทำระบบรายงานผลด้านความโปร่งใส (STRMS) และผู้ตรวจประเมิน กฟภ.โปร่งใส 4 มิติ 5 ด้าน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เพื่อรับฟังการบรรยายภาพรวมของการดำเนินงาน มาตรฐาน ตัวชี้วัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ปี 2565 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หลักเกณฑ์คัดเลือกหน่วยงานเป็นเลิศด้านความโปร่งใส รวมทั้งการตรวจประเมินในปี 2565 นี้ด้วย
PEA ประกาศเจตจำนงเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. นายพีระพล ปูรณะโชติ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีกล่าวประกาศเจตจำนงเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อแสดงให้เห็นว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะการทำงานโดยยึดถือเอาคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ตั้งขององค์กรอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และยั่งยืน โดยมีผู้บริหาร และผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกัด เป็นตัวแทนของพนักงานทุกหน่วยงาน ร่วมในพิธีฯ ณ โรงแรมเดอะไฮเพลส อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
กฟฉ.2 จัดประชุมชี้แจงการลงข้อมูลในเว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายชาญ เพลินสัมพันธ์ รฝ.ปบ.ฉ.2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน กฟภ. โปร่งใสอย่างยั่งยืน และการตรวจประเมิน ของ กฟฉ.2 ประจำปี 2564 รวมถึงการลงข้อมูลขึ้นเว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องและครบถ้วน ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมิน และคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน กฟภ. โปร่งใสอย่างยั่งยืน ทั้ง 4 มิติ 5 ด้าน ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงานเขต กฟฉ.2
กฟฉ.2 จัดประชุมชี้แจงการส่งข้อมูลเพื่อขึ้นเว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563
วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี (กฟฉ.2) จัดประชุมชี้แจงการส่งข้อมูลเพื่อขึ้นเว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยมีผู้แทนจากทั้ง 10 กอง เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และหารือแนวทางในการส่งข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมมณีรัตน์ สำนักงานเขต
... อ่านทั้งหมด