ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ พมจ.หนองคาย
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ตรวจประเมิน"ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการโดดเด่น" พมจ.หนองคาย
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย (สนง.พมจ.หนองคาย) โดยมีนางสิริวิมล ภู่หริย์วงศ์สุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย (พมจ.หนองคาย) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.นค. ให้การต้อนรับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) ซึ่งมีนางภัคพิชา จันทรศิริ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมคณะติดตามเข้าตรวจประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สนง.พมจ.หนองคาย เพื่อเป็น “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการโดดเด่น ” ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ สนง.พมจ.นค. ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ชั้น 2
ที่ทำการปกครองอำเภอเฝ้าไร่ จ.หนองคาย เข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สนง.พมจ.นค.
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
วันที่ 7 ต.ค. 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย(สนง.พมจ.นค.) ชั้น 2 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย(นางปัทมา อินทร์ชู)ได้มอบหมายให้ นางพัชรี จิตบุณยโชติ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และข้าราชการเจ้าหน้าที่ สนงพมจ.นค. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากที่ทำการปกครองอำเภอเฝ้าไร่ จ.หนองคาย โดยมี นางสาวชนาธิป เกาะสูงเนิน ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอเฝ้าไร่ พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ตามพ.ร.บ.2540 เพื่อเข้าศึกษาการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลฯ อ่านต่อ ...
การประชุมประจำปีให้หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระดับจังหวัด ประจำปี 2559
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559
วันที่ 1 ส.ค. 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 นางลัดดาวัลย์ ไชยสงค์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และน.ส.กมลพร แสนบุญ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมการประชุมประจำปีให้หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระดับจังหวัด ประจำปี 2559 เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลฯ ตามบันทึกข้อตกลง (MOU) อ่านต่อ ...
พมจ.นค.ลงพื้นที่ออกนิเทศศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ครั้งที่ 1 ณ ที่ว่าการอ.เฝ้าไร่
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559
วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย(สนง.พมจ.นค.) ในฐานะเป็นหน่วยงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ต้นแบบระดับจังหวัดหนองคาย ได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดหนองคาย เป็นพี่เลี้ยงดูแล ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาให้กับ หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ที่ว่าการปกครองจังหวัด และที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่ออกนิเทศศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ครั้งที่ 1 ณ ที่ว่าการอ.เฝ้าไร่ โดยมีนางลัดดาวัลย์ ไชยสงค์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สนง.พมจ.นค. ลงพื้นที่ตรวจประเมินและให้คำแนะนำ
... อ่านทั้งหมด