ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๓ ชั้น ๑ อาคาร ๔ ปส.
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๓ ชั้น ๑ อาคาร ๔ ปส.
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ประชุมคณะทำงานข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ห้องประชุม 120 อาคาร 4 ปส. โดยมี นางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธาน
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๑๓ ชั้น ๓ อาคาร ๑ ปส.
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563
(โดยมี นางสุชิน อุดมสมพร) รักษาราชการแทน รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธาน อ่านต่อ ...
ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ ๒-๑/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคาร ๔ ปส. (โดยมี นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธาน)
วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ - คำสั่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่ ๕๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด