ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561
ด้วย จังหวัดนครปฐม แจ้งว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบ ในหัวข้อ "นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)"(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ) เชื่อมโยง ...
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2560
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 10 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2560(รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาว์โหลดเอกสารได้ที่เว็ปไซต์เทศบาล) เชื่อมโยง ...
งานร้อยดวงใจ จุดเทียนถวายอาลัยพ่อหลวง และงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลบางกระทึกร่วมกับวัดดอนหวาย ร่วมจัดงานร้อยดวงใจ จุดเทียนถวายอาลัยพ่อหลวง และงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณวัดดอนหวาย ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ด้วย จังหวัดนครปฐม แจ้งว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบ ในหัวข้อ "นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)"(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ) อ่านต่อ ...
ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ด้วย จังหวัดนครปฐม แจ้งว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบ ในหัวข้อ "นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)"(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ) อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด