ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม และคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "เข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ" ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยการทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญกิจกรรมทำความดี ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา ร่วมกับ วัดดอนหวาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน สภาวัฒนธรรมตำบลบางกระทึก และประชาชนชาวตำบลบางกระทึก จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ วัดดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีกิจกรรมภายในงานมากมาย อาทิ การทำบุญตักบาตร การรับฟังพระธรรมเทศนา พิธีมาติกาบังสุกุล การสงฆ์น้ำพระพุทธรูป การสงฆ์น้ำพระสงฆ์ การรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ และการแสดงดนตรีและการเต้นจากชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก ซึ่งมีพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและเป็นไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง เชื่อมโยง ...
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ แหล่งน้ำลำคลอง
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ แหล่งน้ำลำคลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2562
ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561
ด้วย จังหวัดนครปฐม แจ้งว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบ ในหัวข้อ "นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)"(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ) เชื่อมโยง ...
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2560
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 10 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2560(รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาว์โหลดเอกสารได้ที่เว็ปไซต์เทศบาล) เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด