ข่าวประชาสัมพันธ์
ซักซ้อมแนวทางจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ตามพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานเลขานุการกรม ได้เชิญหัวหน้าพัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุของสำนัก/ศูนย์/กอง ประชุมซักซ้อมแนวทางจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ตามพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อ่านต่อ ...
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรม"เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะพญาไท) กทม.
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561
เพื่อการดำเนินส่งเสริมสนับสนุรการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารจของราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่ประชาน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการใช้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนให้เป็นไปตามเจตยารมณ์ของพระาราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ สยามพารากอน วันที่ 5 มิถุนายน 2560
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560
วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งมีคำขวัญว่า "I'm with Nature ชีวิตฉัน ผูกพันกับธรรมชาติ" ณ สยามพารากอน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมจัดบูธ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม กำหนดจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 โดยมีประเด็นการรณรงค์ คือ Connecting People to Nature มีคำขวัญว่า I'm With Nature : ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ร่วมกับนานาประเทศเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งในปีนี้มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วมร่วมในกิจกรรมที่เชื่อมต่อและเข้าหาธรรมชาติมากขึ้น โปสเตอร์กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 เชื่อมโยง ...
สส.จัดโครงการอบรมต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้รับเกียรติจาก นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิด โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ มีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องและมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการป้องกันการทุจริต การป้องกันมิให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน โดยมีนางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "การต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน วิเคราะห์ความเสี่ยง ขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" พร้อมจัดแสดงนิทรรศการการดำเนินงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
... อ่านทั้งหมด