ข่าวประชาสัมพันธ์
รับโล่ข้อมูลข่าวสาร ปี 59
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559
อ่านต่อ ...
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานจตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558
สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ
วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ประกอบกับข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารกำหนดว่า การให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานของรัฐจะกำหนดระเบียบปฏิบัติเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือปลอดภัยก็ได้ โดยคำนึงถึงความสะดวกของประชาชน ดังนั้นสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการดำเนินงานที่ชัดเจนและวางระเบียบว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชน เข้าตรวจดู พ.ศ. 2553 ซึ่งแบ่งตามหมวด สรุปได้ดังนี้ หมวดที่ 1 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประกอบด้วย องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หมวดที่ 2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารจัดการของสำนักงานสถิติจังหวัด ให้จัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชน เข้าตรวจดู ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสถิติจังหวัด หมวดที่ 3 การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาต การขอเข้าตรวจดู ศึกษาหรือสำเนาข้อมูล การอนุญาตให้บุคคลเข้าตรวจดูข้อมูล สืบค้น หรือสำเนา หมวดที่ 4 การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้สำนักงานสถิติจังหวัดจัดสถานที่บริการข้อมูลข่าวสาร การติดต่อ ให้คำแนะนำและเป็นศูนย์ประสานงาน รวมทั้งให้บริการ ได้แก่ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด