ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
ข่าวประชาสัมพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย (05/11/2564)
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (27/10/2564)
สื่อออนไลน์ : E-learning บนเว็บไซต์ (25/12/2563)
คู่มือการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบาย "ตลาดนำการผลิต" ปีงบประมาณ 2563 (19/05/2563)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2562 (25/06/2562)
ประกาศสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย เรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อม (15/02/2562)
กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (15/01/2562)
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (25/06/2561)
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ (01/06/2561)
การตรวจประเมินและศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย (31/01/2561)