ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๓ ชั้น ๑ อาคาร ๔ ปส. (01/02/2564)
ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๓ ชั้น ๑ อาคาร ๔ ปส. (02/12/2563)
ประชุมคณะทำงานข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ห้องประชุม 120 อาคาร 4 ปส. โดยมี นางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธาน (17/09/2563)
ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๑๓ ชั้น ๓ อาคาร ๑ ปส. (29/01/2563)
ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ ๒-๑/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคาร ๔ ปส. (โดยมี นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธาน) (03/09/2562)
ประชุมคณะทำงานข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๑๐ ปส. (16/02/2561)
ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๒ ชั้น ๖ อาคาร ๙ ปส. (17/02/2560)
ประชุมคณะทำงานข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (27/01/2560)
ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (11/08/2559)
ประชุมคณะทำงานข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (26/05/2559)