- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
มกราคม 2561 - เมษายน 2561 ไม่มีประกาศประกวดราคา สอบราคา (28/04/2561)
พฤษภาคม 2560 - กันยายน 2560 ไม่มีประกาศประกวดราคา สอบราคา (31/01/2561)
ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560 ไม่มีประกาศประกวดราคา สอบราคา (03/01/2561)
มกราคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีประกาศประกวดราคา สอบราคา (25/12/2560)
มกราคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีประกาศประกวดราคา สอบราคา (28/02/2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัดและบริเวณรอบศาลากลางจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (15/08/2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซม ปรับปรุง หอประชุมประจักษศิลปาคม (17/02/2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ้อมแซมบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (17/02/2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ้อมแซมระบบกันซึมหลังคาและพื้นศาลากลางจังหวัดหนองคาย (17/02/2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัดและ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2558 (09/07/2558)