ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศจังหวัดหนองคาย ผู้ชนะสอบราคา 9 ฉบับ (26/03/2564)
เดือนมีนาคม 2561 ประกวดราคา สอบราคา (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) (30/03/2561)
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องประกวดราคาซื้อส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/02/2561)
เดือนมกราคม 2561 ประกวดราคา สอบราคา (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) (30/01/2561)
เดือนธันวาคม 2560 ประกวดราคา สอบราคา (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) (30/12/2560)
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องประกวดราคาซื้อส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/11/2560)
เดือนตุลาคม 2560 ประกวดราคา สอบราคา (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) (30/10/2560)
เดือนกันยายน 2560 ประกวดราคา สอบราคา (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) (30/09/2560)
เดือนสิงหาคม 2560 ประกวดราคา สอบราคา (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) (30/08/2560)
เดือนกรกฎาคม2560 ประกวดราคา สอบราคา (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) (30/07/2560)