ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Drive Thru For Tax เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี จำนวน 1 ช่องบริการ สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) (21/09/2561)
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เก่าชำรุด(โดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า) (29/03/2561)
นับตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน -ไม่มีการประกาศประกวดราคา (30/01/2561)
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ทำการสิ่งก่อสร้างประกอบและอื่นๆ สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (24/11/2560)
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (17/10/2560)
นับตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 25595 - ไม่มีประกาศประกวดราคา / สอบราคา (27/07/2560)
นับตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน - ไม่มีประกาศประกวดราคา / สอบราคา (27/07/2560)
ประกาศสอบจ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งพัดลมเพดาน ทาสีภายนอกอาคาร สนามสอบขับรถ (27/10/2559)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (01/09/2559)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาชุดก่อสร้างโรงเก็บพัสดุและปรับปรุง สนง.ขสจ.นค. (26/01/2559)