- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ระเบียบพัสดุ (27/11/2560)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (27/09/2560)
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามกรณีข้อ 1(3) (แนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551) (21/09/2560)
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามกรณีข้อ 1(3) (แนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551) (21/09/2560)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (10/04/2560)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (13/03/2560)
รายงานขอซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (13/03/2560)
รายงานขอซื้อเครื่องกรอเล็บ จำนวน 2 เครื่อง (13/03/2560)
รายงานขอซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ (13/03/2560)
รายงานขอซื้อเครื่องนึ่งเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร (13/03/2560)