สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดเช่า/จัดจ้าง/จัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2562 (08/01/2563)
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดเช่า ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (12/12/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดจ้าง/จัดเช่า ในรอบเดือนตุลาคม 2562 (15/11/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2562 (30/09/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2562 (13/09/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 (27/08/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดจ้าง/จัดเช่าในรอบเดือนมิถุนายน 2562 (10/07/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 (12/06/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2562 (27/05/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดจ้าง/จัดซื้อจัดเช่า ในรอบเดือนมีนาคม 2562 (22/04/2562)