มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
(1.3) 8.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤษภาคม 2564 (07/06/2564)
(1.1) 1. แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (19/05/2564)
(1.2) 1.โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองคายร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (19/05/2564)
(1.3) 1.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนตุลาคม 2563 (18/05/2564)
(1.3) 2.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2563 (18/05/2564)
(1.3) 3.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563 (18/05/2564)
(1.3) 4.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมกราคม 2564 (18/05/2564)
(1.3) 5.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (18/05/2564)
(1.3) 6.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมีนาคม 2564 (18/05/2564)
(1.3) 7.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนเมษายน 2564 (18/05/2564)