มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
18. โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (19/05/2564)
17.สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (09/12/2562)
14.สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (19/11/2561)
15.โครงการประสานการให้บริการด้านแรงงานโดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 (19/11/2561)
16.แผนปฏิบัติการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ปี 2562 (19/11/2561)
13.สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (14/02/2561)
12.แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (13/02/2561)
11.สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (12/02/2561)
3.โครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (13/11/2560)
2.แผนปฏิบัติการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ปี 2561 (09/11/2560)