นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
การมอบนโยบายด้านการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 (17/09/2562)
แผนการปฏิบัติการ ด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2561 - 2565 (17/09/2562)
สรุปการประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและรายงานความก้าวหน้าพร้อมอุปสรรคในการขับเคลื่อนภารกิจ ส.ป.ก. จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (13/11/2561)
สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 39 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2560 - 31 มกราคม 2561) (15/05/2561)
การปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปี 2561 เพื่อให้ ส.ป.ก.ดำเนินการ (01/05/2561)
สรุปการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน"การตลาดนำการผลิต"และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 (25/04/2561)
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 3/2561 (ส.ป.ก.) (23/04/2561)
การมอบนโยบายในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการ ส.ป.ก.(นายสุรจิตต์ อินทรชิต) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 (26/01/2561)
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 (26/01/2561)
สรุปนโยบายของนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 (26/01/2561)