ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 |
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกห้วยงูเล็กตอนบน (21/04/2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกห้วยหนองนาแพง (21/04/2560)
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5773/2534 (15/02/2560)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย เรื่อง การจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (12/05/2559)
บัญชีผู้ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ตามมติ คปจ. ครั้งที่ 1/2558 อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย (16/07/2558)
บัญชีผู้ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ตามมติ คปจ. ครั้งที่ 1/2558 อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย (16/07/2558)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ส.ป.ก.หนองคาย (10/07/2558)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ ส.ป.ก.หนองคาย (10/07/2558)