ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ทดสอบ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561 ทดสอบ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนรอบศูนย์ราชการ ตำบลหนอมกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนรอบศูนย์ราชการ ตำบลหนอมกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภานในศาลากลางจังหวัดและบริเวณรอบศาลากลางจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภานในศาลากลางจังหวัดและบริเวณรอบศาลากลางจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ 553/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน (โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 22 หน่วย) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 คำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ 553/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน (โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 22 หน่วย) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารหอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัด ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารหอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัด ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล อาคารศาลากลางจังหวัดหนองคาย ลงวันที่ 4 พฤจิกายน 2559 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล อาคารศาลากลางจังหวัดหนองคาย ลงวันที่ 4 พฤจิกายน 2559 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัดและบริเวณรอบศาลากลางจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัดและบริเวณรอบศาลากลางจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซม ปรับปรุง หอประชุมประจักษศิลปาคม วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ้อมแซมบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ้อมแซมระบบกันซึมหลังคาและพื้นศาลากลางจังหวัดหนองคาย วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ้อมแซมระบบกันซึมหลังคาและพื้นศาลากลางจังหวัดหนองคาย ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดและบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย รองรับประชาคมอาเซียน วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัดและ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสาลากลางจังหวัดหนองคาย และบ้านพักข้าราชการ วันที่ 14 กันยายน 2558  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสาลากลางจังหวัดหนองคาย และบ้านพักข้าราชการ วันที่ 14 กันยายน 2558 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด