ประกาศประกวดราคา สอบราคา
มกราคม 2561 - เมษายน 2561 ไม่มีประกาศประกวดราคา สอบราคา วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561 
พฤษภาคม 2560 - กันยายน 2560 ไม่มีประกาศประกวดราคา สอบราคา วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 
ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560 ไม่มีประกาศประกวดราคา สอบราคา วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561 
มกราคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีประกาศประกวดราคา สอบราคา วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มกราคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีประกาศประกวดราคา สอบราคา
คำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ 553/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน (โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 22 หน่วย) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 คำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ 553/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน (โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 22 หน่วย) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 ... อ่านต่อ
มกราคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีประกาศประกวดราคา สอบราคา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารหอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัด ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารหอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัด ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล อาคารศาลากลางจังหวัดหนองคาย ลงวันที่ 4 พฤจิกายน 2559 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล อาคารศาลากลางจังหวัดหนองคาย ลงวันที่ 4 พฤจิกายน 2559 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัดและบริเวณรอบศาลากลางจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัดและบริเวณรอบศาลากลางจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซม ปรับปรุง หอประชุมประจักษศิลปาคม วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ้อมแซมบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ้อมแซมระบบกันซึมหลังคาและพื้นศาลากลางจังหวัดหนองคาย วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ้อมแซมระบบกันซึมหลังคาและพื้นศาลากลางจังหวัดหนองคาย ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดและบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย รองรับประชาคมอาเซียน วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัดและ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสาลากลางจังหวัดหนองคาย และบ้านพักข้าราชการ วันที่ 14 กันยายน 2558  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสาลากลางจังหวัดหนองคาย และบ้านพักข้าราชการ วันที่ 14 กันยายน 2558 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด