ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ไม่มีข้อมูลหรือไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เดือน มกราคม 2561 - สิงหาคม 2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ไม่มีข้อมูลหรือไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เดือน มกราคม 2560 - ธันวาคม 2560 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 
ไม่มีข้อมูลหรือไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เดือน มกราคม 2559 - ธันวาคม 2559 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ไม่มีข้อมูลหรือไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เดือน พศจิกายน - ธันวาคม 2558 วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
งานจัดซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
งานราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกห้วยนาแพง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
งานราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกห้วยงูเล็กตอนบน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
งานราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกห้วยงู วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
งานราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองนาแพง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
งานราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองควาย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
งานราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านหนองบัวคำ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
งานราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องน้ำเกษตรกร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
งานราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
งานโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ไม่มีข้อมูลหรือไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เดือน มีนาคม 2557 - เมษายน 2558 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 
... อ่านทั้งหมด