เดือนมีนาคม 2561 ประกวดราคา สอบราคา (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องประกวดราคาซื้อส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด