ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศเลขที่ ฉ.2 กกค.ยธ.001/2562 ซ่อมแซมหลังคาอาคารกองก่อสร้างและบริหารโครงการ กฟฉ.2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างรถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตูแบบ Double cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมครอบหลังคากระบะท้ายเสมอตัว เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี เกียร์อัตโนมัติ และรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 2,450 ซีซี วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์ หน่วยงานในสังกัด กฟฉ.2 เลขที่ ฉ.2กกค.(ยค.)จ-01/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ณ วัดบูรพาภิราม จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ณ วัดไพรพัฒนา จ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อมูลประกาศ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ โครงการนำร่องมาตรการ Demand Response รูปแบบ Critical Peak Pricing (CPP) เฉพาะค่าไฟฟ้าประจำเดือนสิงหาคม 2561 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือตรวจสอบแรงดันระบบไฟฟ้าแรงสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 58 ชุด เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 เครื่องมือด้านความปลอดภัย 407/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2561 ประเภทอุปกรณ์โลหะ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 02/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2561 ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 05/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง จำนวน 140 ชุด เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 เครื่องมือ-เครื่องใช้ 405/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก1ตัน4ประตูแบบDouble cab พร้อมครอบหลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 10 คัน วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปรับปรุงระบบจำหน่ายโครงการ คพจ.1 ช่วง ถนนเลี่ยงเมืองกาฬสินธุ์ สามแยกโกลบอลเฮ้าส์-สามแยกบ้านหลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์(ฝั่งขวา) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายโครงการ คพจ.1 ช่วง สะพาน อ.โกสุมพิสัย-แยก รพ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปรับปรุงระบบจำหน่ายโครงการ คพจ.1 ช่วง ถนนเลี่ยงเมืองกาฬสินธุ์ สามแยกโกลบอลเฮ้าส์-สามแยกบ้านหลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์(ฝั่งซ้าย) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2561 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 40 รายการ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 03/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2561 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 01/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง สำหรับงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงปี 2560 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 16 รายการ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 10/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2561 สำหรับงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ปี 2560 เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 08/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก1ตัน4ประตูแบบDouble cab พร้อมครอบหลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 11 คัน วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง จำนวน 3 รายการ (ฉ.2กบญ.(จซ.) พัสดุหลัก 202-2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2561 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 8 รายการ (เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 04/2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการค่าแรงบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง บ.พรีเมียร์ควลลิตี้สตารรัช-บ้านคำชะโนด จ.มุกดาหาร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
ประกวดราคาการเช่ารถบรรทุก 1 ตัน 4 ประตูแบบ Double cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกขนส่งเสา คอร.ขนาด14.30ม. จำนวน 263 ต้น จากจุดกองหมอน อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ไปจุดกองหมอน อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกขนส่งเสา คอร.ขนาด14.30ม. จำนวน 150 ต้น เพื่อเข้างานโครงการ คชฟ.3 พื้นที่ กฟจ.มห.ช่วงสี่แยกบ้านโคกสูง-สามเยก ธ.ก.ส.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จเข้าโครงการ คพพ.1 บายพาสอำนาจเจริญ-บายพาสสามแยกไปดอนตาล อ.เมือง จ.มุกดาหาร วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปรับปรุงระบบจำหน่ายโครงการ คพพ.1 จ.มุกดาหาร วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารขนาด12ที่นั่ง หลังคาสูง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,450 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เลขที่ ฉ.2กอก.(บห.)759/2559 เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำงานสวนและบำรุงรักษาบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน ประจำปี 2560 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เลขที่ ฉ.2กอก.(บห.)377/2560 เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกปลูกดอกดาวเรือง วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เลขที่ ฉ.2 กอก.สส. 79/2560 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เลขที่ จฉ.2(สส.)01/2560 โครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุหนองบัว จ.อุบลฯ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาค่าแรง เลขที่ ฉ.2ฝวบ./กค.จร.คพจ./จส.002/2560 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เลขที่ ฉ.2กกค.(ยค.)ช-06/2560 ลว.21ก.ค.2560 เรื่องประกวดราคาเช่ารถยนต์แวนตรวจการ เกียร์อัตโนมัติ (ระยะเวลาเช่า60เดือน) วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เลขที่ ฉ.2กกค.ยธ.(จส.)002/2560 เรื่อง งานก่อสร้างสำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อยแบบ Knockdown ใหม่ กฟฟ.สาขาย่อยอำเภอดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 เครื่องมือ-เครื่องใช้ 78/2560 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 77/2560 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 76/2560 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 75/2560 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 74/2560 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 เครื่องมือด้านความปลอดภัย 73/2560 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 62/2560 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 71/2560 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 70/2560 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 69/2560 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 เครื่องมือด้านความปลอดภัย 67/2560 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เลขที่ จซ.กวว.ฉ.2(สอ.)001/2560 ลว.27มิ.ย.2560 วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เลขที่ ฉ.2กกค.(ยค.)ช-05/2560 ลว.26มิ.ย.2560 เรื่องประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double cab (ระยะเวลาเช่า60เดือน) วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา เลขที่ ฉ.2กกค.ยธ.(จป.)002/2560 ลว.23มิ.ย.2560 เรื่องปรับปรุงที่ดินก่อสร้างอาคารสำนักงาน เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อฯ กฟย.อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสถานีลานไก พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ครั้งที่1/2560 ลว.3ก.ค.2560 วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสถานีลานไก มหาชนะชัย จ.ยโสธร ครั้งที่1/2560 ลว.3ก.ค.2560 วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสถานีลานไก บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ครั้งที่1/2560 ลว.3ก.ค.2560 วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ รับสมัครผู้รับจ้าง Approved Vendor List (AVL) ประจำปี 2560 วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ กฟภ.เรื่องจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและลานไก กันทรลักษ์2 จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ กฟภ.มีความประสงค์ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้าง สนง.กฟอ.วารินชำราบ ลว.6 มิ.ย.2560 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 เครื่องมือด้านความปลอดภัย 66/2560 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 63/2560 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 64/2560 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 60/2560 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 59/2560 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 57/2560 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 53/2560 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 52/2560 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 51/2560 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 เครื่องมือสื่อสาร 50/2560 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 45/2560 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 44/2560 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 43/2560 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 42/2560 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 39/2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 38/2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 37/2560 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 36/2560 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 35/2560 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 34/2560 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 33/2560 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 32/2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 31/2560 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 30/2560 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 29/2560 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 27/2560 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง(115) 26/2560 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง(115) 17/2560 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 16/2560 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 15/2560 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 14/2560 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 13/2560 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 12/2560 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 11/2560 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 10/2560 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 09/2560 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 08/2560 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2. พัสดุรอง 07/2560 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 06/2560 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 05/2560 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 04/2560 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 03/2560 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรง เลขที่ ฉ.2 ฝวบ./กค.จร.คพพ.1/จส.002/2560 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.2 กกค.(ยค.) ช-02/2560 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 02/2560 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ กฟภ.เรื่องการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสถานีลานไก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา เลขที่ ฉ.2 กกค.ยธ.(จป.) 001/2560 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ ฉ.2 กบล.(มม.)-จซ.001/2560 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.2 กกค.ยธ.(จส.) 001/2560 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.2 กกค.(ยค.) ช-01/2560 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 01/2560 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 51/2559 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 50/2559 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 48/2559 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2. พัสดุรอง 47/2559 วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 46/2559 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 45/2559 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 44/2559 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 43/2559 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 42/2559 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ ซส. กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 41/2559 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 38/2559 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 37/2559 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 35/2559 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 33/2559 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 32/2559 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 31/2559 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 30/2559 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 29/2559 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 28/2559 วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 27/2559 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 26/2559 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 25/2559 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 24/2559 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 23/2559 วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 22/2559 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 21/2559 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 20/2559 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 19/2559 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 18/2559 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 17/2559 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 16/2559 วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 15/2559 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 14/2559 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 13/2559 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 12/2559 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 11/2559 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 10/2559 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 09/2559 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 08/2559 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 เครื่องมือ-เครื่องใช้ 07/2559 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 07/2559 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 06/2559 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 เครื่องมือด้านช่าง 05/2559 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 05/2559 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เลขที่ จฉ.2(บห.) 04/2559 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 เครื่องมือด้านช่าง 04/2559 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 04/2559 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เลขที่ จฉ.2(บห.) 03/2559 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 เครื่องมือด้านช่าง 03/2559 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 03/2559 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ ปก.กรท.ฉ.2 02/2559 เช่าวงจรสื่อสาร IP-VPN จำนวน 52 วงจร วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.2 กกค.(ยค.) ช-02/2559 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 02/2559 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.2 กกค.ยธ. (จส.) 001/2559 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.2 กกค.จค.(จซ.) 001/2559 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.2 ฝวบ./ภค.จร.คชฟ.3/จป.001.2559 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ จซ.กวว.ฉ.2 (สอ.) 001/2559 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.2 กกค.(ยค.) ช-01/2559 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 01/2559 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุหลัก 01/2559 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.2 กกค.(ยค.)จ-01/2559 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุหลัก 69/2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 เครื่องมือเครื่องใช้ 67/2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 เครื่องมือเครื่องใช้ 68/2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 57/2558 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 56/2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 55/2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 54/2558 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 53/2558 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 52/2558 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 40/2558 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 36/2558 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบง.ฉ.2 พัสดุหลัก 34/2558 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 33/2558 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 32/2558 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 31/2558 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 30/2558 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 29/2558 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 28/2558 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 27/2558 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 26/2558 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 25/2558 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 24/2558 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 23/2558 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 22/2558 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 21/2558 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 20/2558 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 20/2558 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 19/2558 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 18/2558 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 16/2558 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 15/2558 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 14/2558 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อ เลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 13/2558 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 12/2558 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 11/2558 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 10/2558 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 08/2558 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 07/2558 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 06/2558 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 05/2558 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 04/2558 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างหมา เลขที่ ฉ.2.กกค.ยธ. (จป.) 003/2558 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 03/2558 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ ปก.กรท.ฉ.2 02/2558 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 02/2558 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 ซี 01/2558 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 01/2558 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 26/2557 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 24/2557 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 23/2557 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 19/2557 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปอ.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 17/2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปอ.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 16/2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 11/2557 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 10/2557 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 09/2557 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 08/2557 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ ซส.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 07/2557 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 06/2557 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 05/2557 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 04.1/2557 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 04/2557 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 ซี 03/2557 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 03/2557 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 02/2557 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบง.ฉ.2 พัสดุหลัก 01/2557 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 คอนกรีต 01/2557 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 ซี.01/2557 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด