ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา จัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบการ และการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนกับระบบ National Single Window (NSW) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเฝ้าสังเกตุปริมาณรังสี (Monitor Chamber) จำนวน ๑ ระบบ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ราคากลาง สำหรับการจ้างพิมพ์วารสารปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒ ฉบับ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ราคากลาง สำหรับการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ ปส. ในรูปแบบกล่องนามบัตร จำนวน ๓๐๐ กล่อง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ราคากลาง สำหรับงานจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ระบบ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการสอบราคาซื้อสารรังสีมาตรฐาน จำนวน 3 รายการ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ราคากลางรายการซื้อสารรังสีมาตรฐาน จำนวน ๓ รายการ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสีอัตโนมัติ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ราคากลาง ซื้อหมีกพิมพ์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิชนิดวัดปริมาณแอร์ เคอร์มา (Air Kerma:Air kinetic energy released in matter) จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง(ครั้งที่ 2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ราคากลาง สำหรับการจัดจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเครื่องสำรวจรังสีบีตาและแกมมาบริเวณทางเข้า-ออก จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่สอง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ จำนวน 1 ชุด วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบวัดประมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิชนิดวัดปริมาณแอร์ เคอร์มา (Air Kerma : Air Kinetic energy released in matter) จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเครื่องสำรวจและวัดการเปรอะเปื้อนทางรังสี จำนวน 10 ชุด วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบก๊าซ จำนวน ๙ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเพื่อจัดตั้งศูนย์นิเวศวิทยารังสีทางทะเลแห่งชาติ ๑ ห้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๗ เครื่อง ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 เรื่องประกวดราคาจ้างจัดทำระบบบริหารจัดการเอกสาร จำนวน ๑ ระบบ ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 เรื่องการประกวดราคาการจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการทางเคมีรังสี (ทางทะเล) 1 ห้อง ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เรื่องการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการทางนิเวศวิทยารังสี 1 ห้อง ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เรื่องการประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องมือค้นหาวัสดุกัมมันตรังสีอัตโนมัติ ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เรื่องประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เรื่องประกวดราคาการจัดซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์รังสีแกมมาด้วยเทคนิคแกมมาสเปคโตรสโคปี 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เรื่องประกวดราคาจ้างจัดทำระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกส์ ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการ "รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11ที่นั่ง จำนวน 1 คัน" ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558 เรื่องสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการนิวเคลียร์ ๑ ชุด ใหม่อีกครั้ง ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558 เรื่องการสอบราคาซื้อเครื่องเคลือบตัวอย่างด้วยโลหะ (sputter coater) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง ยกเลิกสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการนิวเคลียร์ 1 ชุด ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เรื่องการสอบราคาซื้อระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 4 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เรื่องการสอบราคาซื้อเครื่องเคลือบตัวอย่างด้วยโลหะ (sputter coater) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เรื่องการสอบราคาเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน 10 เดือน ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เรื่องการสอบราคาซื้อชุดปฎิบัติการนิวเคลียร์ 1 ชุด ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด