แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติประจำปี 2562 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ของกรมการจัดหางาน วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด