ประกาศประกวดราคา สอบราคา
จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว วันดี ๆ ที่ไม่มีถุงพลาสติก Good Day Say No Plastic Bag วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างจัดจ้างดำเนินการติดตามประเมินผลงานของ ทสม และเครือข่าย ทสม ดีเด่น ในระดับพื้นที่ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างจัดกิจกรรมส่งเสิรมการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green OTOP) ครั้งที่ ๒ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 1 อปท. 1 นวัตกรรมจัดการขยะชุมชน วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างจัดทำระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 40 กิโลวัตต์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การจ้างจัดและเผยแพร่รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างจัดงานพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจโครงการมหิงสาสายสืบ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์และสกู๊ปข่าวเพื่อส่งเสริมการสร้างวินัยในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างผลิตและเผยแพร่บทความให้ความรู้และสกู๊ปข่าวส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีให้ความรู้เรื่องการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 
จ้างจัดทำวารสารข่าวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์และสกู๊ปข่าวเพื่อป้องกันและลดปัญหาหมอกควันและการเผาในที่โล่ง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุด้านสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อวิทยุยอดนิยมและสื่อวิทยุออนไลน์ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีโอสั้นผ่านสื่อออนไลน์ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างผลิตวารสารเครือข่าย ทสม. ผู้พิทักษ์ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างทำตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย(รางยึดพื้น) จำนวน 1 ชุด วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว(Green office) ปี 2562 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2562 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซื้อตู้สำนักงานเคลื่อนที่ (ตู้คอนเทรนเนอร์) จำนวน 5 ตู้ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2562 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green OTOP ครั้งที่ 1 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2561 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 24 รายการ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อตู้สำนักงานเคลื่อนที่(ตู้คอนเทรอเนอร์) จำนวน 5 ตู้ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการป้องก้นการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2561 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจัดทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ Drone วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าวเพื่อสร้างกระแสค่านิยมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างประชาสัมพันธ์สร้างกระแสค่านิยมการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อบุคคล วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างส่งเสริมผลงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีผ่านโทรทัศน์ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างประชสาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เพื่อสร้างวินัยการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อบุคคล วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างจัดประชุมมอบโล่ห์รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดาคาจ้างประชาสัมพันธ์การรับรู้ เพื่อสร้างวินัยการจัดขยะและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อบุคคล วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าวเพื่อสร้างกระแสค่านิยม การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์สร้างกระแสนิยมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่มิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อบุคคล วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจัดทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ(Drone) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัรฑ์โฆษณาเผยแพร่ จำนวน 12 รายการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควันทางสื่อโทรทัศน์ท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างสำรวจและเก็บข้อมูลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศของเทศบาล วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างสังเคราะห์และจัดทำองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศในประเทศไทย สำหรรับกิจกรรมภายใต้มาตรา 6 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจัดเผยแพร่ผลงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจัดเผยแพร่ผลงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเกณฑ์เพื่อยกระดับเป็นพื้นที่ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ระดับประเทศและอาเซียน+8 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการมีส่วนร่วมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปี 2561 Green Hotel วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปี 2561 Green Office วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 24 รายการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างพัฒนาพื้นที่เรียนรู้เครือข่ายองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดการทรัพยากรธรรมชิและสิ่งแวดล้อม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างพัฒนาและจัดทำระบบเตือนภัยล่วงหน้า วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อสร้างวินัยการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อโทรทัศน์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจัดงานเปิดตัวโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างทำศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 28 รายการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อเผยแพร่และนำเสนอผลงานการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในการสัมมนาระดับสูงภูมิภาคเอเซียตะวันออก ครั้งที่ 9 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจัดงานพิธีมอบรางวัลแห่งภาคภูมิใจโครงการมหิงสาสายสืบ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจัดทำสกูปโทรทัศน์เสริมสร้างวินัยการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบMBBR ขนาด 0.5 ลบ.ม.ซม. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมดาดฟ้าอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบ Biological Activated Carbon ร่วมกับ Membrane Micro Filtration วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับผลิตภัรฑ์ชุมชน(Green Production) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำนิทรรศการเผยแพร่บทบาทอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมสร้างวินัยคนในชาติมุ่งการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน(บูรณาการขยะ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) และกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการบริการ และการบริโภค เพื่อรองรับมาตรฐาน G-Green วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมและนิทรรศการแสดงผลงานของเครือข่าย ทสม.และภาคี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรมส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”ตลาดนัดสีเขียว “Green Market” วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมและนิทรรศการแสดงผลงานของเครือข่าย ทสม.และภาคี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควันทางสื่อโทรทัศน์ท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างสำรวจและเก็บข้อมูลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างสังเคราะห์และจัดทำองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยสำหรับกิจกรรมภายใต้มาตรา 6 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจัดเผยแพร่ผลงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเกณฑ์เพื่อยกระดับเป็นพื้นที่ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ระดับประเทศและอาเซียน+8 วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการมีส่วนร่วมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปี 2561 Green Hotel วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปี 2561 Green Office วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 24 รายการ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างพัฒนาพื้นที่เรียนรู้เครือข่ายองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดการทรัพยากรธรรมชิและสิ่งแวดล้อม วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างพัฒนาและจัดทำระบบเตือนภัยล่วงหน้า วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อสร้างวินัยการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อโทรทัศน์ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจัดงานเปิดตัวโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างทำศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 28 รายการ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อเผยแพร่และนำเสนอผลงานการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในการสัมมนาระดับสูงภูมิภาคเอเซียตะวันออก ครั้งที่ 9 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจัดงานพิธีมอบรางวัลแห่งภาคภูมิใจโครงการมหิงสาสายสืบ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจัดทำสกูปโทรทัศน์เสริมสร้างวินัยการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบMBBR ขนาด 0.5 ลบ.ม.ซม. วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมดาดฟ้าอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบ Biological Activated Carbon ร่วมกับ Membrane Micro Filtration วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับผลิตภัรฑ์ชุมชน(Green Production) วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำนิทรรศการเผยแพร่บทบาทอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
.ประกวดราคาจ้างติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมสร้างวินัยคนในชาติมุ่งการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน(บูรณาการขยะ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) และกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการบริการ และการบริโภค เพื่อรองรับมาตรฐาน G-Green) วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมและนิทรรศการแสดงผลงานของเครือข่าย ทสม.และภาคี วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรมส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”ตลาดนัดสีเขียว “Green Market” วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมและนิทรรศการแสดงผลงานของเครือข่าย ทสม.และภาคี วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดเตรียมพื้นที่สำหรับแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศฯ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาเช่าอุปกรณ์และสัญญาเครือข่ายไร้สายสำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างผลิจละเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจัดสัมมนางานพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจโครงการมหิงสาสายสืบ ประจำปี 2559 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจัดสัมมนางานพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจโครงการมหิงหาสายสืบ ประจำปี 2559 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างงานสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมGreen OTOP Midyear 2017 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานของเยาวชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์ เพื่อมุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ จัดทำข้อมูล องค์ความรู้ ฐานข้อมูลหรือสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านขยะมูลฝอย วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซ์้อครุภัรฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัรฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการและเผยแพร่ผลงานเครือข่ายท้องถิ่นไทยน่าอยู่สู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สก๊ปโทรทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชน วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างปรับปรุงระบบเดิรา่ย LAN ภายในศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ ๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการและเผยแพร่ผลงานเครือข่ายท้องถิ่นไทยน่าอยู่สู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๔ รายการ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจัดแสดงนิทรรศการและการเผยแพร่การดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างทำสื่ออุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ กลุ่ม รวมจำนวน ๑๖ รายการ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมติดตั้ง วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ ๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการและเผยแพร่ผลงานเครือข่ายท้องถิ่นไทยน่าอยู่สู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๔ รายการ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ประกวดราคาจ้างจัดแสดงนิทรรศการและการเผยแพร่การดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
จ้างทำสื่ออุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ประกวดราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ กลุ่ม รวมจำนวน ๑๖ รายการ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมติดตั้ง วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green OTOP วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ประกวดราคาจ้างจัดทำจดหมายข่าวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ประกวดราคาจ้างเผยแพร่สปอตโทรทัศน์สร้างกระแสสังคมด้านการจัดการขยะ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ กลุ่ม รวมจำนวน ๒๖ รายการ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
จ้างจัดกิจกรรมและนิทรรศการแสดงผลงานของเครือข่าย ทสม. และภาคี(จัดนิทรรศการและกิจกรรมเนื่องในวัน ทสม. แห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 259) วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมเชิงข่าว วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการดูและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารห้องปฏิบัติการไดออกซิน วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 21 รายการ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 7 รายการและครุภัณฑ์งานบ้านครัว จำนวน 1 รายการ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารห้องปฎิบัติการไดออกซิน วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์เรื่องปรับอากาศควบคุมความชื้นและอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสวนศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์และสัญญาเครือข่ายไร้สายสำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กลุ่ม รวมจำนวน 48 รายการ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถ จำนวน 8 คัน วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 7 รายการ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจัดโครงการรวมพลังลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างออกแบบอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์สรุปงานวิจัย"เส้นทางชีวิตมหิงสาสายสืบ : แรงบันดาลใจและความสำเร็จ" วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 7 รายการ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างออกแบบอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์หนังสือรวบรวมผลงานของเยาวชน"นักสืบน้อย ตามรอยมหิงสาสายสืบปี 7" วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างจัดงานมหกรรม"สร้างวินัยในโรงเรียน สู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน" วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมเครื่องแก๊สโครมาโตรกราฟฟีแมสสเปคโตรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างวางแผนประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2558 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประช่สัมพันธ์ผลงานการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ระดับประเทศปี 2557 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โครมาโตรกราฟฟี่ คอลัมน์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างจัดกิจกรรม"รักษ์โลก รักษ์ไทย ในหัวใจสีเขียว"เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างจัดงานสัมมนาและพิธีมอบ"รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ" โครงการมหิงสาสายสืบประจำปี 2557 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างจัดงานโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ"เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมใจคืนความสุขสู่ชายแดนใต้" วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 3 จำนวน 5 รายการ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างวิเคราะห์สารกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัรฑ์ดูแลสุขภาพในตัวอย่างน้ำ จำนวน 35 ตัวอย่าง วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างออกแบบและจัดพิมพ์สื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียน Eco-school จำนวน 1,500 เล่ม วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดที่นั่งตั้งแต่ 48 ถึง 50 ที่นั่ง จำนวน 8 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์และพนักงานประจำรถ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จัดซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ(ห้อง Lab) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างทำแอพพิเคชั่น(Application)บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต(Taplet) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จัดซื้อระบบหล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 3 จำนวน 5 รายการ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปโทรทัศย์เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการผลิตการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชน วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างทำเตาเผาขยะชีวมวลไร้ควัน ชุดปล่องควัน จำนวน 187 ชุด วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างผลิตสื่อเผยแพร่การดำเนินงานของ ทสม. และอาสาสมัครเฝ้าระวังในการแก้ไข ปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างทำย่ามและตาลปัตร วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในรถตรวจอากาศแบบเคลื่อนที่(Mobile) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างทำคู่มือ ระเบียบ ทสม. จำนวน 3 รายการ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างทำห้องศูนย์ปฎิบัติการเตรียมความพร้อมด้านสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเฝ้าระวังฟื้นฟูด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างเผยแพร่สปอตวิทยุโครงการเรียนรู้ตามคำพ่อสอน วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานสรุปผลการประชุมระหว่างประเทศ"Workshop on the Implementation of ASEAN Education Action Plan 2014-2018" วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสอบราคาและขยายเวลาการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ จำนวน 2,000 เล่ม (ตามประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ 49/2558) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ซื้อแก๊สปรับเทียบมาตรฐาน จำนวน 2 รายการ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จัดจ้างผลิตโทรทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และการเผาในที่โล่ง วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ซื้อแก๊สและไนโตรเจนเหลว จำนวน 4 รายการ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 29 เครื่อง วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างติดตั้งระบบเสียงตามสายศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างพัฒนาระบบเครือข่ายศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด