จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองรางทองหลาง หมู่ที่ 2 ต. โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองรางทองหลาง หมู่ที่ 2 ต. โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี
สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 ต.สวนป่าน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ต.สระกะเทียม อ.เมืองนครปฐม วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 สายหมู่ที่ 5 ต.สวนป่าน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ต.สระกะเทียม อ.เมืองนครปฐ
... อ่านทั้งหมด