ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคาซื้อกาวสำหรับศัลยกรรมในการเชื่อมต่อและปิดรอยรั่วของหลอดเลือด ขนาด ๒ มิลลิลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์ซักผ้า จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อแก๊สไนทรัสออกไซด์ ขนาด ๒๕ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยชนิดใช้ครั้งเดียว วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อผ้าก๊อซแผ่นชนิดพับแล้วมีขนาด๖” x๖” หนา ๒๔ ชั้น วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับการตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ ใช้ครั้งเดียวแบบมีแป้ง วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อไส้อุปกรณ์ตัดและเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติ (Endo Cutter Stapler) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์ (ไก่) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์ (หมู) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์เต้านมแบบดิจิตอล จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
น้ำถังขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร จำนวนประมาณการจะซื้อ 32,500 ถัง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อชุดกรองเม็ดเลือดขาวออกจากเม็ดเลือดแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดกรองเม็ดเลือดขาวออกจากเม็ดเลือดแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อที่ถ่ายทอดทางโลหิต ด้วยวิธีตรวจระดับโมเลกุล (Nucleic acid amplification technology) สำหรับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และเชื้อไวรัส เอชไอวี ในผู้บริจาคโลหิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อที่ถ่ายทอดทางโลหิต ด้วยวิธีตรวจระดับโมเลกุล (Nucleic acid amplification technology) สำหรับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และเชื้อไวรัสเอชไอวี ในผู้บริจาคโลหิต ด้วยวิธี ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ hs Troponin + Pro BNP อัตโนมัติในเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ hs Troponin + Pro BNP อัตโนมัติในเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนประมาณการจัดซื้อ ๖๐๐,๐๐๐ ลูกบาศฏ์เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อแก๊ส LPG ขนาดบรรจุ ๔๘ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อแก๊ส LPG ขนาดบรรจุ ๔๘ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนประมาณการจัดซื้อ ๓,๖๐๐ ถัง ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๒๘,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๑๗,๔๘๒.๕๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๙๘,๕๑๗.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบไอที ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบไอที ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๖๘๔,๗๖๒.๐๐ บาท (แปดล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการ ร้านจำหน่ายสินค้า (ยกเว้นสินค้าบริโภค) พื้นที่บริเวณหน้าอาคารน้อมเกล้า เพื่อจำหน่าย ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ด้วยคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการ ร้านจำหน่ายสินค้า (ยกเว้นสินค้าบริโภค) พื้นที่หน้าอาคารน้อมเกล้า เพื่อจำหน่ายสินค้าภายในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน ๑ ห้อง ... เชื่อมโยง
ซื้อชุดโลหะดามกระดูกปลายแขน ส่วนปลาย แบบจำเพาะส่วนชนิดมีหัวสกรูพยุง วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ซื้อโปรลีนฮีโมซีล 4/0 90 เซนติเมตร เข็มคู่ 26 มิลลิเมตร เอสเอช วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ซื้อไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดละลายได้ (NOVOSYN) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดละลายได้ (NOVOSYN) ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ สไลด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อกระจก จำนวน 8 รายการ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
อุปกรณ์ประกอบการทำงานในระบบคีบซีลเส้นเลือด จำนวน 1 ชุด วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เช่าระบบจ่ายยากึ่งอัตโนมัติสำหรับห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ชั้น 1 จำนวน 1 ระบบ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาช่าระบบจ่ายยากึ่งอัตโนมัติสำหรับห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ชั้น 1 จำนวน 1 ระบบ เฉลี่ยประมาณการให้บริการ 30,000 ใบสั่งยา / เดือน คิดเป็นราคาต่อหน่วยเป็นเงิน 10.- บาท/ใบสั่งยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงิน 3,600,000.-บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตาม ... เชื่อมโยง
เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๑๘๔ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ 10 ชั้น และชั้นใต้ดิน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ซื้อสารหนืบสำหรับผ่าตัดตาสารละลายโซเดียมไฮยาลูโรเนท 1.8% w/v (PE-HA-LURON F 1.8) วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว (Laminectomy Set) วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับคอ (C-Spine) วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ NT-pro BNP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ NT-pro BNP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๙,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตาม ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ จำนวประมาณการจะซื้อ ๖๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๕๘,๒๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตาม ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Troponin-T ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Troponin-T ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗๗,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Hormone, Tumor marker) ในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Hormone, Tumor marker) ในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๓๒,๓๖๔.๐ ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose Strip) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose Strip) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๘๕,๕๒๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อย ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไตสำเร็จรูปชนิดไบคาบอเนต (Dailysis Solution with Bicarbonate) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไตสำเร็จรูปชนิดไบคาบอเนต (Dailysis Solution with Bicarbonate) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดตาม ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,809,600 บาท (สี่ล้านแปดแสนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๘,๖๘๓ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมีในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๓๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมีในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๓๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๙๙,๕๒๑.๕๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รายละเอียดตาม.. ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ สำหรับใช้ในงานธนาคารเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ด้วย จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ สำหรับใช้ในงานธนาคารเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๙๗๔,๙๑๒.๐๐ บาท ... เชื่อมโยง
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 9 รายการ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ด้วยจังหวัดภูเก็ตจะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 9 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 104 รายการ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 104 รายการ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัฯฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาดิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด จำนวน 5 รายการ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคางานจ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์และถ่ายภาพจอประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกน จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานวื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก (Dengue Virus) ชนิดตรวจหาแอนติเจนและแอนติบอดี วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดตรวหาจการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก (Dengue Virus) ชนิดตรวจหาแอนติเจนและแอนติบอดี ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๙๕๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อไส้อุปกรณ์ตัดเเละเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติขนาด ๖๐ มม. (Reloads ๖๐ mm Endo Cutter Stapler) จำนวนประมาณการจะซื้อ ๓๓๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อปอดเทียม (Membrane Oxygenator) จำนวนประมาณการจะซื้อ ๑๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาซื้อปอดเทียม (Membrane Oxygenator) จำนวนประมาณการจะซื้อ ๑๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,170 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,170 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง ... เชื่อมโยง
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 37 รายการ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ด้วยจังหวัดภูเก็ตจะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 37 รายการ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ก่อนการตรวจสอบประจำปี 2562 เนื่องจากชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน ประกอบกับโรงพยาบาลฯ ไม่มีสถานที่จัดเก็บเพียงพอ ดังมีรายละเอียดดังนี้ ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกัน (Hormone, Tumer marker) ในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุด จำนวน 212 รายการ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจ cardiac troponin-T และ NT-proBNP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจ cardiac troponin-T และ NT-proBNP ด้วยวิธีประกวด วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้อง Modify Negative Pressure ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัด เรื่องประกวดราคาซื้อถุงบรรจุเก็บเกล็ดโลหิตรวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 ด้วยจังหวัดภูเก้ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อถุงรรจุเก็บเกล้ดโลหิตรวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงานซื้อในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 898,800.00 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตัดและเชื่อมสายถุงเลือดอัตโนมัติแบบปราศจากเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตัดและเชื่อมสายถุงเลือดอัตโนมัติแบบปราศจากเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙๘,๘๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบหมู่โลหิตและตรวจคัดกรองแอนติบอดีของโลหิตในผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบหมู่โลหิตและตรวจคัดกรองแอนติบอดีของโลหิตในผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดทดสอบหมู่โลหิตและตรวจคัดก ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อแก๊ส LPG ขนาดบรรจุ ๔๘ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อแก๊ส LPG ขนาดบรรจุ ๔๘ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างต่อเติมห้อง Stroke Unit ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 จังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๖๕, ๒๘๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจปริมาณเชื้อไวรัส จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 จังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจปริมาณเชื้อไวรัส จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๒๗, ๖๑๖.๒๔ บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบหกบาทยี่ส ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันวิทยาชนิด CD๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 จังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันวิทยาชนิด CD๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๗, ๕๑๒.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดพันห้าร้อยสิบสองบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunoassay) ในสิ่งส่งตรวจอัตโนมัติ จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 จังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunoassay) ในสิ่งส่งตรวจอัตโนมัติ จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๘๖,๙๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนัดเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 จังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนัดเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๕๐, ๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 40 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (แบบอัตโนมัติ) ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 40 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (แบบอัตโนมัติ) ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 จังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๖๕, ๒๘๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจปริมาณเชื้อไวรัส จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 จังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจปริมาณเชื้อไวรัส จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๒๗, ๖๑๖.๒๔ บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบหกบาทยี่ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันวิทยาชนิด CD๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 จังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันวิทยาชนิด CD๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๗, ๕๑๒.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดพันห้าร้อยสิบสองบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunoassay) ในสิ่งส่งตรวจอัตโนมัติ จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 จังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunoassay) ในสิ่งส่งตรวจอัตโนมัติ จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๘๖,๙๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนัดเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 จังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนัดเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๕๐, ๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดและกรอกระดูกโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตัดและกรอกระดูกโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป้นเงินทั้งสิ้น 2,161,600 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป้นเงินทั้งสิ้น 1,454,089 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันแปดสิบเก้าบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อชุดแขวนเครื่องมือแพทย์กับเพดาน พร้อมระบบก๊าซทางการแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดแขวนเครื่องมือแพทย์กับเพดาน พร้อมระบบก๊าซทางการแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็น ... เชื่อมโยง
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 170 รายการ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ด้วยจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 170 รายการ ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อระบบเสียงตามสายภายในอาคาร ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบเสียงตามสายภายในอาคาร ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป้นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๓๖,๔๘๕.๗๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แส ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารพักพยาบาล 32 ยูนิต ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารพักพยาบาล 32 ยูนิต ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Platelet apheresis kit) พร้อมน้ำยา Platelet Additive Solution (PAS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ด้วย จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Platelet apheresis kit) พร้อมน้ำยา Platelet Additive Solution (PAS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๘๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็๋กทรอนิกส์ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,225,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 270 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 270 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะอัตโนมัติ (Urine Analysis) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะอัตโนมัติ (Urine Analysis) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,039,040 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันสี่สิบบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อปอดเทียม (Membrane Oxygenator) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อปอดเทียม (Membrane Oxygenator) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,605,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าพันบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 818,550 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาเช่าใช้ระบบบริการสื่อสารอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ประกวดราคาเช่าใช้ระบบริการสื่อสารอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 975,840 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางภูมิคุ้มกันวิทยาในผู้บริจาคโลหิตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ด้วย จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางภูมิคุ้มกันวิทยาในผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๒,๙๒๖,๔๕๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่น ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ชนิด2 เฟท ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ชนิด 2 เฟท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊ส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊ส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคาร หลังคาส่วนหน้า และซ่อมแซมรางน้ำรอบ รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคาร หลังคาส่วนหน้า และซ่อมแซมรางน้ำรอบ รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้าง... ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตสุญญากาศ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตสุญญากาศ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 659,976 บาท (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อฟิล์มชนิดดรายเลเซอร์ ขนาด 14x17 นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อฟิล์มชนิดดรายเลเซอร์ ขนาด 14x17 นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,997,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ้ดพันบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป้นเงินทั้งสิ้น 15,630,000 บาท (สิบห้าล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2) วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2 ) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเกาะโหลน ป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร (รวมโครงสร้างแผ่นดินไหว) จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเกาะโหลน ป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร (รวมโครงสร้างแผ่นดินไหว) จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกายแบบเคลื่อนที่ได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกายแบบเคลื่อนที่ได้ ประมาณการจ้างเหมาบริการ 300 ครั้งต่อปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป้นเงินทั้งสิ้น 1,6 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมีในสิ่งส่งตรวจและชุดน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาแบบอัตโนมัติ จำนวน 47 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมีในสิ่งส่งตรวจและชุดน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาแบบอัตโนมัติ จำนวน 47 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป้นเงิน 20,795, ... เชื่อมโยง
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 4 รายการ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 4 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบโปรแกรมบริการทางการแพทย์ ของโรงพยาาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบโปรแกรมบริการทางการแพทย์ ของโรงพยาาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพักผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพักผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๙๙,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดหัวใจสำหรับเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดหัวใจสำหรับเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสม่า (แบบรวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสม่า (แบบรวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (hyper-hypothermia) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (hyper-hypothermia) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันวิทยา ( Immunoassay )ในสิ่งส่งตรวจอัตโนมัติ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunoassay)ในสิ่งส่งตรวจอัตโนมัติ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,570,000 บาท ... เชื่อมโยง
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมีในเลือด Troponin-T และ NT-proBNP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมีในเลือด Troponin-T และNT-proBNP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,698,540 บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพัน ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 6 เครื่อง ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับห้องผ่าตัด จำนวน 31 รายการ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับห้องผ่าตัด จำนวน ๓๑ รายการ ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตาระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์สำหรับเก็บบันทึกภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้ กล้องจุลทรรศน์ สำหรับตรวจตาระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์สำหรับเก็บบันทึกภาพ จำนวน 1 เครื่อง ... เชื่อมโยง
เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ภาวะวิกฤต รวม 8 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 ด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จัดซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ภาวะวิกฤตรวมศูนย์ 8 เตียง จำนวน 1 ชุด ... เชื่อมโยง
ประกาศเชิญชวน:โครงการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 11 ชุดที่ 4/1 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 ประกาศเชิญชวน : โครงการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 11 ชุดที่ 4/1 จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
สอบราคาเชาเครื่องดักฝุ่นอัตโนมัติ ขนาด 800 ปอนด์ (แบบรวมอะไหล่สิ้นเปลือง) จำนวน 2 เครื่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องดักฝุ่นอัตโนมัติ ขนาด 800 ปอนด์ (แบบรวมอะไหล่สิ้นเปลือง) จำนวน 2 เครื่อง ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาซื้อ Film Dry Laser Model SD-Q วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาซื้อ Film Dry Laser Model SD-Q ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 6 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาซื้อลิฟต์ขนเตียงผู้ป่วยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม 6 ชั้น และลิฟต์ขนเตียงผู้ป่วยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม 4 ชั้น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อลิฟต์ขนเตียงผู้ป่วยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม 6 ชั้น จำนวน 1 ชุด และลิฟต์ขนเตียงผู้ป่วยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม 4 ชั้น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารชนิด ขาว-ดำ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารชนิด ขาว-ดำ ... เชื่อมโยง
ขายทอดตลาดเครื่องกำเนิดไอน้ำ จำนวน 3 เครื่อง วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเครื่องกำเนิดไอน้ำ จำนวน 3 เครื่อง ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกเลือด (water treatment) วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกเลือด (water treatment) ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ประจำปี ก่อนปีงบประมาณ 2558 (งบเหลือจ่าย) และเงินบำรุง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสมทบ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อน้ำดี วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อน้ำดี จำนวน 1 กล้อง ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2559 (งบเหลือจ่าย) และเงินบำรุง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสมทบ ... เชื่อมโยง
ประมูลขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 รายการ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 รายการ ... เชื่อมโยง
ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุด จำนวน 240 เครื่อง และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 102 ชิ้น ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุด จำนวน 240 เครื่อง และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 102 ชิ้น ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจ HIV-1/HCV/HBV โดยวิธีการ NAT(TMA)ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจ HIV-1/HCV/HBV โดยวิธีการ NAT (TMA) จำนวนประมาณการที่จะซื้อ 3 กล่อง ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบซักรีด ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างติดตั้งระบบซักรีด ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวน 1 งาน วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน ... เชื่อมโยง
ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด จำนวน 42 รายการ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด จำนวน 42 รายการ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินพร้อมตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินพร้อมตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง จำนวน 1 เครื่อง ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Bedside monitor) วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Bedside monitor) จำนวน 9 เครื่อง ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อเสื้อกาวน์ จำนวน 9 รายการ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเสื้อกาวน์ จำนวน ๙ รายการ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อน้ำดี วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อก้องส่องตรวจท่อน้ำดี จำนวน 1 กล้อง ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2559(งบเหลือจ่าย) และเงินบำรุง โรงพยาบาลวชริภูเก็ตสมทบ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของลูกตาส่วนหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 งหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของลูกตาส่วนหน้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการสนับสนุนการลงทุน การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 2 มาตรการ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ด้วยจังหวัดภูเก้ต มีความประสงค์จะจัดซื้อหครุภัณฑ์สำหรับโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 2 รายการ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี จำนวน 1 เครื่องด้วยเงินบริจาค โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2560 ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือด วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือด ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ประจำปี ก่อนงบประมาณ 2558(งบเหลือจ่าย) และเงินบำรุง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสมทบ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงติดตั้งเมนไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง บริเวณอาคารผู้ป่วย "หลวงพ่อแช่ม 100 ปี วชิระภูเก็ต" วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงติดตั้งเมนไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง บริเวณอาคารผู้ป่วย “หลวงพ่อแช่ม 100 ปี วชิระภูเก็ต” ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 6 มาตรการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 6 มาตรการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยเงินงบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อหลอดไฟ ชนิด LED พร้อมติดตั้ง จำนวน 10,995 หลอด และระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดประกาศ อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ หลอดไฟ ชนิด LED พร้อมติดตั้ง และระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร จำนวน 2 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมีในสิ่งส่งตรวจและชุดน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาแบบอัตโนมัติ จำนวน 51 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมีในสิ่งส่งตรวจและชุดน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาแบบอัตโนมัติ จำนวน 51 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำประสิทธิภาพสูงชนิด Once Through Boiler ขนาด 2 ตัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 ด้วยจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำประสิทธิภาพสูงชนิด Once Through Boiler ขนาด 2 ตัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยเงินงบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ชนิด100%ขนาด 220ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ชนิด 100% ขนาด 220 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
ขายทอดตลาดฟิล์มเอกซเรย์เก่าที่ใช้แล้ว จำนวน 1,200 กิโลกรัม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะขายทอดตลาดฟิล์มเอกซเรย์เก่าที่ใช้แล้ว จำนวน 1,200 กิโลกรัม ... เชื่อมโยง
ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร-เครื่องดื่ม เพื่อจำหน่าย ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ด้วยคณะอนุกรรมการสวัสดิการฯ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร-เครื่องดื่ม เพื่อจำหน่าย ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 3 พื้นที่ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างต่อเติมห้องกายอุปกรณ์แลพคลังเวชภัณฑ์ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างต่อเติมกายอุปกรร์และคลังเวชภัณฑ์ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้ ... เชื่อมโยง
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุด จำนวน 99 เครื่อง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุด จำนวน 99 เครื่อง ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
สอบราคาเช่าโครงข่ายสื่อสารไร้สาย ณ อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นระยะ 8 เดือน วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าบริการโครงข่ายสื่อสารไร้สาย ณ อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นระยะเวลา 8 เดือน ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ... เชื่อมโยง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ 2560 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ... เชื่อมโยง
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ... เชื่อมโยง
สอบราคาเช่าใช้ระบบบริการสื่อสารอินเตอร์เน็ต วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าใช้ระบบบริการสื่อสารอินเตอร์เน็ต ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นระยะเวลา 8 เดือน ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกาย แบบเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกาย แบบเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประมาณการจ้างเหมาบริการ 300 ครั้ง/ปี ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดไฮบริด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 แห่ง โครงการพัฒนาศักยภาพโรคหัวใจและชายฝั่งอันดามัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดไฮบริด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 แห่ง โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์โรคหัวใจและชายฝั่งอันดามัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1200 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1200 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการ: มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อเครื่องขยายเส้นเลือดหัวใจโดยใช้หัวกรอกากเพชร วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องขยายเส้นเลือดหัวใจโดยใช้หัวกรอกากเพชร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินงบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกาย แบบเคลื่อนที่ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกาย แบบเคลื่อนที่ ประมาณการจ้างเหมาบริการ 300 ครั้ง/ปี ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยเงินงบค่าเสื่อมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน 18 รายการ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน 18 รายการ ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2560 ... เชื่อมโยง
ประมูลขายทอดตลาดซากพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 305 รายการ ครั้งที่ 3 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะขายทอดตลาดซากพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 305 รายการ ครั้งที่ 3 ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน อาคารผู้ป่วย "หลวงพ่อแช่ม 100 ปี วชิระภูเก็ต" วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน อาคารผู้ป่วย "หลวงพ่อแช่ม 100 ปี วชิระภูเก็ต" จำนวน 1 งาน ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมืร่างกายผู้ป่วย วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินงบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อสายดูดเลือดและสารคัดหลั่งชนิดปราศจากเชื้อ ประมาณการจะซื้อ จำนวน 12,400 เส้น วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสายดูดเลือดและสารคัดหลั่งปราศจากเชื้อ ประมาณการจะซื้อ จำนวน 12,400 เส้น ... เชื่อมโยง
ประกาศขายทอดตลาดซากพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 305 รายการ ครั้งที่ 2 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะขายทอดตลาดซากพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน305 รายการ ครั้งที่ 2 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจ HIV วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจ HIV ... เชื่อมโยง
(เผยแพร่ครั้งที่ 2)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาซื้อยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาซื้อยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาซื้อยา Recombinant antihemophilic factor VIII 500 IU วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาซื้อยา Recombinant antihemophilic factor VIII 500 IU (sterile preparation for injection) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ... เชื่อมโยง
(เผยแพร่ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
ประกาศร่าง ประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อยา Recombinant antihemophilic factor VIII 500 IU (sterile preparation for injection) จำนวน 800 vial โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณการจัดซื้อ 488,997 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
สอบราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร ชนิดขาว-ดำ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร ชนิดขาว-ดำ จำนวนประมาณการจะเช่า 80 เครื่อง ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าอัตโนมัติ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินบริจาค โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ... เชื่อมโยง
(เผยแพร่ร่าง)ประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Sodium valproate 500 mg prolong-release โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อยา Sodium valproate 500 mg prolong-release tablet 300,000 เม็ด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมพร้อมระบบวิดิทัศน์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมพร้อมระบบวิดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
(เผยแพร่)ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่2) วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณการจัดซื้อ 488,997 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดังนี้ 1)กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม จำนวนประมาณการจะซื้อ 8,000 รีม 2)กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม จำนวนประมาณการจะซื้อ 700 รีม ... เชื่อมโยง
ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศชำรุด จำนวน 34 เครื่อง วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศชำรุด จำนวน 34 เครื่อง ... เชื่อมโยง
(เผยแพร่ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมพร้อมระบบวิดิทัศน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทีอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจและหลอดลมพร้อมระบบวิดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจและรักษาภายในท่อไต วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จัดซื้อ ชุดกล้องส่องตรวจและรักษาภายในท่อไต จำนวน 2 ชุด ด้วยเงินหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปีงบประมาณ 2559 ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน 13 รายการ (ครั้งที่ 2) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน 13 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยงบลงทุนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปีงบประมาณ 2559 ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 1 งาน วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อกระดาษเช็คมือ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวนประมาณการจะซื้อ 1,800 ลัง ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อยา Sodium Valproate 500 mg sustained release tablet วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Sodium Valproate 5oo mg sustained-release tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ... เชื่อมโยง
ร่างประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาด วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดลานสายตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดลานสายตา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อชุดอำนวยความสะดวกผู้ป่วย วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดอำนวยความสะดวก จำนวนประมาณการจะซื้อ 12,000 ชุด ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อเครื่องไตเทียม วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องไตเทียม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินบริจาค โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศประกวดราคาครั้งที่ซื้อเวชภัณฑ์ ยา ร่วมระดับเขตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ครั้งที่ 2 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ยา 9 รายการ ครั้งที่ 2 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดลานสายตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดลานสายตา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) จำนวน 1 ชุด ด้วยเงินหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบจ่ายอากาศทางการแพทย์ ตึกประกันสังคม ชั้น 1 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างติดตั้งระบบจ่ายอากาศทางการแพทย์ ตึกประกันสังคม ชั้น 1 ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2559 ... เชื่อมโยง
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา sodium valproate 500 mg prolonged-release tablet, 1 tablet (51.99.99.99-644620) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559 ด้วย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ยา sodium valproate 500 mg prolonged-release tablet, 1 tablet (51.99.99.99 -644620) ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮไดรเจนเพอร์ออกไซด์ พลาสม่า (แบบรวมอะไหล่) วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสม่า (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 3 เครื่อง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2559 ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" ร่วมระดับเขตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559 ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ยา 9 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจความถี่สูง (High frequency ventilator)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจความถี่สูง (High frequency ventilator) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศใน โรงพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด