ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 6 เครื่อง ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด