ประกาศจังหวัด เรื่องประกวดราคาซื้อถุงบรรจุเก็บเกล็ดโลหิตรวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 ด้วยจังหวัดภูเก้ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อถุงรรจุเก็บเกล้ดโลหิตรวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงานซื้อในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 898,800.00 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตัดและเชื่อมสายถุงเลือดอัตโนมัติแบบปราศจากเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตัดและเชื่อมสายถุงเลือดอัตโนมัติแบบปราศจากเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙๘,๘๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด