ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 818,550 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาเช่าใช้ระบบบริการสื่อสารอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ประกวดราคาเช่าใช้ระบบริการสื่อสารอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 975,840 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด