ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ (Y๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด