กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ระเบียบ ส.ป.ก. วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในเขตท้องที่ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย และตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2556 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2561 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เปิดแผนไทยแลนด์ 4.0 กลไกขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ที่ดินของ ส.ป.ก. ห้ามซื้อขาย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การขออนุญาติใช้ที่ดินเพื่อติดตั้งเสารับ-ส่ง สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์สำหรับการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ระเบียบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2557 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ระเบียบคระกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วย การออก แก้ไขเพิ่มเติม เพิกถอนและออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2540 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการให้เกษตรกรและสภาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตและการให้ผู้รับอนุญาตถือปฏิบัติในการใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2541 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาลดหรือยกเว้นการเก็บค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2536 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2538 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
พรบ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2535 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
วิธิปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2558 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร พ.ศ.2558 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับพิเศษ) เล่ม 92 ตอนที่ 54 ราชกิจจานุเบกษา 5 มีนาคม 2518 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
- ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตและการให้ผู้รับอนุญาตถือปฏิบัติ ในการใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2541 วันที่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามมาตรา 30 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามมาตรา 30 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2537 (ทั่วไป เล่ม 111 ตอนที่ 39ง ลว. 17 พ.ค. 37) วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538 (ทั่วไป เล่ม 112 ตอนที่ 90ง ลว. 19 พ.ย. 38) วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 มาตรา 7(4) วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด