กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
11.ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9) วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
10.ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10) วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
9.กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
8.ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. 2548 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
7.คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
6.มติ ครม. วันที่ 15 มกราคม 2556 (ประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
5.ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ฉบับที่ 2) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
4.คำสั่งกระทรวงแรงงานที่ 40/2552 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
3.ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินเพื่อการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพแก่ผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ พ.ศ. 2551 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
2.คำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ 2046/2550 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
1.กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2545 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด