กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เรื่อง เกณฑ์การประเมินโครงการวิจัยแบบเร่งรัด (Expedited review) ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด