มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
รายงานการประชุมคณะการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 5 กันยายน 2562 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 4 เมษายน 2562 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 ประจำปี 2561 ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอเฝ้าไร่ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอโพนพิสัย ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอเมือง ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ครั้งที่3/2560 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ครั้งที่2/2560 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ครั้งที่1/2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอสังคม ครั้งที่1/2560 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอโพนพิสัย ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอเฝ้าไร่ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ.2558 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
รายงานการประชุมคณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย 1/2558 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย 2/2557 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย 1/2557 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ผลการคัดเลือกเกษตรกรให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด