มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการจัดบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างกฎกระทรวงกำหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาลผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่นและสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. .. วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ. 2560-2564 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล(ฉบับที่..)พ.ศ .. ร่างกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล (ฉบับที่..) พ.ศ. .. และร่างกฏกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวน.. วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และกรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "ระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานและข้อมูลการแพทย์" ของคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(พยาบาลวิชาชีพ) วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างกฏกระทรวงการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุมหรือจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ. ... วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพ(ฉบับที่....)พ.ศ. ... วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อเสนอการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2556 ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมสุดยอดความมั่นคงด้านสุขภาพของโลก ประจำปี 2558 ... อ่านต่อ
ขออนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ.2559-2561 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ(นายมานิต ธีระตันติกานนท์) วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2556 ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมสุดยอดความมั่นคงด้านสุขภาพของโลก ประจำปี 2558 ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการประชุมและการปฏิบัติงานของ คณะรัฐมนตรี และการปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ของทางราชการ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559 
แนวทางการจัดอัตรากำลังและการบริหารจัดการในภารกิจบริการด้านสุขภาพ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การขยายเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทย รวม 90 วัน สำหรับกรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาล วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด กรณีการแต่งตั้งหัวหน้าพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของประชาชน วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เรื่อง แนวทางการปฏิรูประบบประกันสุขภาพ) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557-21 สิงหาคม 2558) วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การเพิ่มความคล่องตัวในการจัดการพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สรุปการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
มติครม. เรื่องอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ และวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
มติครม. เรื่องการลงนามในข้อตกลงการดำเนินงานกับกองทุนโลก(The Global Fund)สำหรับโครงการยุติปัญหาเอดส์และหยุดยั้งวัณโรค พ.ศ. 2558-2559 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
มติครม. เรื่องรายงานสถานการณ์และความคืบหน้ามาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
มติครม. เรื่องรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่องนโยบายของรัฐ "เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน" วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
มติครม. เรื่องรายงานสถานการณ์และความคืบหน้ามาตรการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ 2012 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
มติครม. เรื่องการให้สิทธิ(คืนสิทธิ)ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเพิ่มเติมและการจัดการสถานะและสิทธิในบริการสาธารณสุขของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติทั้งระบบ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
มติครม. เรื่องขออนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
มติครม. เรื่องแผนงานทันตสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด