คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการสั่งให้เกษตรกรสิ้นสิทธิการเข้าทําประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คู่มือปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
คู่มือการขอและพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
คู่มือการปฏิบัติงานในการนำที่ดินของรัฐมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
คู่มือการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ระยะที่ 2 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 31/2560 เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
คำสั่งคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ที่ 001/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอความยินยอมในการนำทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่น (กรณีขอต่ออายุหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินสำรวจแร่) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน (ส.ป.ก.หนองคาย) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอความยินยามในการนำทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่น (กรณีขอต่ออายุหนังสือยินยอมให้ใช้สำรวจปิโตเลียม) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอความยินยามในการนำทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่น (กรณีผลิตปิโตเลียม) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอความยินยามในการนำทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่น (กรณีโอนประทานบัตร) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอความยินยามในการนำทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่น (กรณีประทานบัตรยังไม่หมดอายุ) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับมรดกสิทธิการเช่าหรือซื้อที่ดิน (กรณีทีทายาทขอรับมรดกสิทธิเพียงรายเดียว) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดิน (กรณีมีทายาทรับมรดกสิทธิหลายคน) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอโอนสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดิน (กรณีทายาทรับโอนสิทธิเพียงรายเดียว) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอโอนสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดิน (กรณีทายาทรับโอนสิทธิหลายคน) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรตาม สงป.ก.4-01 (กรณีแบ่งแปลงเพื่อโอให้คู่สมรสกับบุตรหรือให้บุตรหลายคนหรือให้ทายาทอื่นๆ) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรตาม ส.ป.ก.4-01 (กรณีโอนให้ทายาทอื่นๆเต็มแปลง) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกร ส.ป.ก.4-01 (กรณีโอนให้คู่สมรสหรือบุตรคนใดคนหนึ่ง) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน (ฉบับชั่วคราว) วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือการให้บริการสิทธิและหน้าที่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
หนังสือคู่มือปฏิบัติการจัดเก็บหนี้เงินกองทุนฯ ปี 2554 วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือเกษตรกร วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด