แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด ... เชื่อมโยง
ประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางภูมิคุ้มกันไวรัสเอซไอวี (Anti -HIV) ของผู้บริจาคโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัด เรื่อง เผยแพร่แผน น้ำยาสำหรับตวจหาการติดเชื้อในระดับโมเลกุลแบบรายบุคคล (Individual NAT) ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซีและไวรัสเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัด เผยแพร่แผน ถุงเจาะเก็บโลหิตพร้อมถุงดักเก็บโลหิตชนิด ๒ ถุง ขนาด ๓๕๐ มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV) ของผู้บริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
โครงการ :ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินทางสูติ-นรีเวชกรรม วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
โครงการ :การพัฒนาระบบงานธนาคารเลือด เขตสุขภาพที่ 11 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
โครงการ :พัฒนาการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็ก สตรี และความรุนแรง ในครอบครัว ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
โครงการ : การให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2562 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผ่นทดสอบแอนติบอดีและทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด (Anti-Human Globulin Polyspecific) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมีในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน 33 ประการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกายแบบเคลื่อนที่ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 ... เชื่อมโยง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 จังหวัดภูเก็ต ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัด เรืองเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างถุงบรรจุเก็บเกล็ดโลหิตรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 ามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัด เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดทดสอบหมู่โลหิตและตรวจคัดกรองแอนติบอดีของโลหิตในผู้บริจาคโลหิต จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ ... เชื่อมโยง
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 งานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ... เชื่อมโยง
ขออนุมัติจัดโครงการ วันเบาหวานโลก "The Family and Diabetes"(เบาหวานและครอบครัว):จังหวัดภูเก็ต วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ... เชื่อมโยง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ... เชื่อมโยง
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(วงเงินเกิน 5 ล้าน ไม่เกิน 10 ล้าน) วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ... เชื่อมโยง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(วงเงินไม่เกิน 5 ล้าน) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องสู่บ้านและชุมชน วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงต่อกลุ่มโรคเมตาบอลิก จังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
โครงการ อบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพื่อส่งคณะกรรมการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA จัดโดยเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 11 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาทักษะการสร้างงานวิจัย R2R จัดโดยเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 11 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
โครงการพัฒนางานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังเชิงรุกแบบบูรณาการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขาหยี่เต้ง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
โครงการพัฒนาสมรรถนะ ด้านบริหารแก่หัวหน้าฝ่าย กลุ่มงาน หัวหน้างาน ที่รับตำแหน่งใหม่ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
โครงการอบรมการบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
โครงการภาคีเครือข่ายแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพเด็กนักเรียนประถมศึกษา เขตอำเภอเมืองภูเก็ต ปี 2558 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิก จังหวัดภูเก็ต ปีงบ 2558 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
โครงการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี งบ 2558 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด