นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
การมอบนโยบายด้านการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนการปฏิบัติการ ด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2561 - 2565 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปการประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและรายงานความก้าวหน้าพร้อมอุปสรรคในการขับเคลื่อนภารกิจ ส.ป.ก. จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 39 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2560 - 31 มกราคม 2561) วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปี 2561 เพื่อให้ ส.ป.ก.ดำเนินการ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน"การตลาดนำการผลิต"และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 3/2561 (ส.ป.ก.) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปนโยบายของนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การมอบนโยบายในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการ ส.ป.ก.(นายสุรจิตต์ อินทรชิต) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2560 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2559 ส่วนราชการระดับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แผนยุทธศาสตร์กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2559-2561 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
บทความเรื่อง ขอผมมี อย. ครับ / บทความเรื่อง ผลเป็นอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป / บทความเรื่อง ข้อมูลการประกวดราคา / บทความเรื่อง อย่ายอม (ตก) เป็นเหยื่อ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2560 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2557-60 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
คำสั่งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การออกเอกสารสิทธิให้แก่ผู้เช่าที่ดินของรัฐในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (กรณีการจดทะเบียนรับโอนสิทธิในที่ดินพระราชทานเพื่อการปฏิรูปที่ดินฯ และการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเช่านาแก่การดำเนินการปฏิรูปที่ดิน วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
การตีความ พ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2518 (ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการปฏิรูปที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินและการกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน) วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
นโยบายปลัดกระทรวยเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด