ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารการประชุม คปจ.หนองคาย ครั้งที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่่จัดอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อดำเนินการจัดอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ สำหรับเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน โครงการเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่จัดอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชื้อราไตรโคเดอร์มา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อดำเนินการจัดอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศรถยนต์ราชการ(นข 1190 หนองคาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ คันหมายเลขทะเบียน กค 1944 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน ประจำสำนักงาน จำนวน 1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ตามโครงการทบทวนความรู้การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อดำเนินการจัดอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่อบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อม/เปลี่ยน อะไหล่เครื่องตัดหญ้าสะพายข้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ (จุดที่ 6) บ้านจอมเสด็จ หมู่ที่ 11 ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
บัญชีผู้ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ตามมติ คปจ. ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงปัจจุบัน ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคา สอบราคา วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคา สอบราคา วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองควาย วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองนาแพง021 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกห้วยงู วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกห้วยงูเล็กตอนบน วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกห้วยหนองนาแพง วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5773/2534 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย เรื่อง การจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย เรื่อง การจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ด้วย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีแผนจัดซื้อที่ดินเอกชน ที่อยู่ในท้้องที่จังหวัดหนองคาย เพื่อนำมาจัดให้เกษตรกรผู้ไม่มีที่ทำกินเป็นตนเองหรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ ... อ่านต่อ
บัญชีผู้ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ตามมติ คปจ. ครั้งที่ 1/2558 อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
บัญชีผู้ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ตามมติ คปจ. ครั้งที่ 1/2558 อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ ส.ป.ก.หนองคาย วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ส.ป.ก.หนองคาย วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด