ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
กรมทางหลวงชนบท

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2561
(12 ราย)
10 (83%) 2 (17%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(8 ราย)
7 (88%) 1 (12%) 0 (0%)