ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อช่องทางการติดต่อในส่วนของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID)
วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
เรื่อง การติดต่อราชการกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
นิติวิทย์ฯ จัดโครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านกระบวนการยุติธรรมเเละนิติวิทยาศาสตร์ (โรงเรียนอุปถัมภ์) ณ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด