ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมทางหลวงชนบท เข้ารับประกาศเกียรติบัตรฯ พร้อมร่วมสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
กรมทางหลวงชนบท เข้ารับประกาศเกียรติบัตรฯ พร้อมร่วมสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ (13 ก.ย.61) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2560 “ 2 ทศวรรษแห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ สร้างความโปร่งใสสู่ประชารัฐ” พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ราษฎร์ – รัฐ ร่วมใจ สังคมไทยไร้ทุจริต” พร้อมมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ ในส่วนของกรมทางหลวงชนบท มีนายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นผู้แทนกรมทางหลวงชนบทเข้าร่วมสัมมนาฯและรับประกาศเกียรติบัตรหน่วยงานที่ผ่านการทดสอบตามโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2560 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบประกาศฯ นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบทที่ได้รับประกาศเกียรติบัตรผู้ผ่านการทดสอบตามโครงการฯ ดังกล่าวอีก จำนวน 48 คน
กรมทางหลวงชนบท เพิ่มความรู้ให้กับบุคลากร จัดอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะในการมุ่งผลสัมฤทธิ์”
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
กรมทางหลวงชนบท เพิ่มความรู้ให้กับบุคลากร จัดอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะในการมุ่งผลสัมฤทธิ์” (19 ก.ค. 61) นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายณรงค์ คู่บารมี ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกรมทางหลวงชนบท สามารถปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานด้านการก่อสร้าง การบำรุงรักษาทางที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบแผนงานที่กำหนด รวมถึงการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทัศนคติที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 58 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.ยุทธยา ภาระนันท์ มาบรรยายให้ในหลักสูตรดังกล่าว ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
กรมทางหลวงชนบท จัดอบรม “การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปี 2561”
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
กรมทางหลวงชนบท จัดอบรม “การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปี 2561” (16 ก.ค. 61) นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของราชอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปี 2561” โดยมีนายณรงค์ คู่บารมี ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการบุคลากรของกรม ให้สามารถปฏิบัติงานในการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้การบริหารจัดการของกรมทางหลวงชนบทให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่ข้าราชการและบุคลากร สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ประมาณ 130 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายวีระเชษฐ์ จรรยากูล วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มาบรรยายให้ในหลักสูตรดังกล่าว ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จุดผ่อนปรนบ้านฮวก - กิ่วหก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พร้อมรับฟังสรุปแผนการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทในอนาคต
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จุดผ่อนปรนบ้านฮวก - กิ่วหก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พร้อมรับฟังสรุปแผนการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทในอนาคต นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายสุพร เตไชยา วิศวกรใหญ่ (ด้านสำรวจและออกแบบ) กรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนสนับสนุน ด่านชายแดนไทย - สปป.ลาว สายบ้านฮวก - กิ่วหก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา บริเวณจุดผ่อนปรนชายแดน เพื่อรับฟังบรรยายสรุป โดยมีนายวรวิทย์ ขัตติโย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา เป็นผู้บรรยายสรุป ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นแผนงานโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ขนส่งและระบบโลจิสติกส์ การค้าระหว่างชายแดน โดยจะก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 2.198 กิโลเมตร ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ 2562 เพื่อปรับปรุงเส้นทางและสนับสนุนความมั่นคงชายแดน เพิ่มศักยภาพสร้างความเข้มแข็งของชุมชน อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและสัญจรทั่วไป
กรมทางหลวงชนบท บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561
กรมทางหลวงชนบท บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (๒๐ มิ.ย. ๖๑) นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นำคณะผู้บริหารกรมทางหลวงชนบท บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการให้กับประชาชนชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
... อ่านทั้งหมด