ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2563
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563
วันที่ 1 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ภายใต้การนำของ นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์ศาลเจ้าพ่อปู่ดำ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะเขือ เพื่อเพิ่มศักยภาพสมาชิก อปพร. เทศบาลตำบลท่ามะเขือให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์ เชื่อมโยง ...
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนอัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563
วันที่ 1 กันยายน 2563 นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนอัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนางชยาภรณ์ เที้ยวพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลท่ามะเขือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่ามะเขือมีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยด้านอัคคีภัย สามารถจัดการกับภัยที่เกิดขึ้น ได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง ...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำปิง ยกระดับสันเขื่อนเดิม ช่วงใกล้บ้าน นางสุนทร เพ็งแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนน ลานอเนกประสงค์และติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณศาลหลักเมืองจำลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณสามแยกทางหลวง 1084 ถึงสะพานข้ามแม่น้ำปิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด