ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมอนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลท่ามะเขือภายใต้การนำของ นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ จัดทำโครงการฝึกอบรมอนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายเอียด ช้างจั่น ประธานสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่ามะเขือได้ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาในท้องถิ่น และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป เชื่อมโยง ...
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนอัคคีภัยในสถานศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ นำโดย นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนอัคคีภัยในสถานศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง เชื่อมโยง ...
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565
วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลท่ามะเขือภายใต้การนำของ นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ จัดทำโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายเอียด ช้างจั่น ประธานสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นการสร้างความตื่นตัวในการป้องกันโรคดังกล่าวให้บุรุษและสตรี และผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุตั้งแต่ 30-60 ปี ในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือให้มีความรู้และทักษะในการตรวจเต้านมเบื้องต้นต่อไป เชื่อมโยง ...
กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้จัดทำกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดสันติวนาราม ภายใต้การนำของนายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่ามะเขือ เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เชื่อมโยง ...
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น" ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้จัดทำโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น" ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ภายใต้การนำของ นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด