ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (18/01/2564)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563 (30/12/2563)
รายงานสุรปผลการจัดซืั้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563 (30/11/2563)
รายงานสุรปผลการจัดจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563 (30/10/2563)
สขร.ประจำเดือนเมษายน 2563 (29/05/2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการร้บรู้ จากกระทรวงมหาดไทย (04/03/2563)
สขร.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (28/02/2563)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (14/01/2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ขอปรับขึ้นค่ากำจัดขยะมูลฝอย (11/09/2562)
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (30/08/2562)