- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านคันธง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 (05/03/2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังประปาแชมเปญพร้อมเจาะบาดาล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/02/2563)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างก่อสร้างสะพาน คสล.คลองสวนหลวง หมู่ที่ 5 (11/02/2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/12/2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถังประปาแชมเปญพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/12/2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำเลียบซอยศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/12/2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/10/2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำซอยแสนสวย 2 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/09/2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชูพันธ์บ้านนอกดอน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/07/2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายพันถึงแยกบ้านไข่นุ้ย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/07/2562)